Novinky

Vládní finanční statistika - 2009

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru

Veřejné rozpočty 2009


(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 949 967 122 649 212 109 -148 446 1 136 279 381 759 -162 782 1 355 256
11 Daně 474 568 13 615 0 0 488 183 172 198 0 660 381
12 Sociální příspěvky 348 244 0 161 407 0 509 651 64 0 509 715
13 Dotace 83 436 97 170 48 687 -148 446 80 847 161 526 -162 772 79 601
14 Ostatní příjmy 43 719 11 864 2 015 0 57 598 47 971 -10 105 559
2 Výdaje na provozní činnost 1 153 623 131 731 217 369 -148 446 1 354 277 321 709 -162 782 1 513 204
21 Náhrady zaměstnancům 103 957 1 223 3 680 0 108 860 37 739 0 146 599
22 Užití zboží a služeb 76 308 3 579 3 277 0 83 164 64 963 0 148 127
24 Úroky 46 348 17 1 0 46 366 3 280 -3 49 643
25 Běžné transfery 87 381 53 788 0 0 141 169 160 718 0 301 887
26 Dotace 331 532 8 548 0 -148 446 191 634 1 445 -162 772 30 307
27 Sociální dávky 429 420 0 210 033 0 639 453 24 303 0 663 756
28 Ostatní výdaje 78 677 64 576 378 0 143 631 29 261 -7 172 885
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -203 656 -9 082 -5 260 0 -217 998 60 050 0 -157 948
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 19 027 414 1 261 0 20 702 97 587 0 118 289
311.1 Fixní aktiva 18 947 414 1 261 0 20 622 95 138 0 115 760
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 15 0 0 0 15 40 0 55
314.1 Nevyráběná aktiva 65 0 0 0 65 2 409 0 2 474
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 227 14 541 90 0 15 858 12 830 0 28 688
311.2 Fixní aktiva 761 1 90 0 852 8 631 0 9 483
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 466 14 540 0 0 15 006 4 199 0 19 205
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 17 800 -14 127 1 171 0 4 844 84 757 0 89 601
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -221 456 5 045 -6 431 0 -222 842 -24 707 0 -247 549
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 74 853 -975 174 -174 73 878 154 1 463 75 495
321x Domácí 75 337 -975 174 -174 74 362 165 1 463 75 990
322x Zahraniční -484 0 0 0 -484 -11 0 -495
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 180 284 373 -53 -174 180 430 3 771 1 463 185 664
331 Domácí 110 027 373 -53 -174 110 173 10 827 1 463 122 463
332 Zahraniční 70 257 0 0 0 70 257 -7 056 0 63 201
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 105 431 1 348 -227 0 106 552 3 617 0 110 169
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -116 025 6 393 -6 658 0 -116 290 -21 090 0 -137 380
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 951 194 137 190 212 199 -148 446 1 152 137 394 589 -162 782 1 383 944
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 949 967 122 649 212 109 -148 446 1 136 279 381 759 -162 782 1 355 256
11 Daně 474 568 13 615 0 0 488 183 172 198 0 660 381
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 169 147 0 0 0 169 147 85 544 0 254 691
1111 Placené fyzickými osobami 85 809 0 0 0 85 809 41 738 0 127 547
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 83 338 0 0 0 83 338 43 806 0 127 144
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 8 059 0 0 0 8 059 6 336 0 14 395
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 6 325 0 6 325
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 250 0 0 0 250 11 0 261
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 809 0 0 0 7 809 0 0 7 809
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 297 177 13 615 0 0 310 792 80 315 0 391 107
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 172 113 0 0 0 172 113 76 009 0 248 122
11411 Daň z přidané hodnoty 172 111 0 0 0 172 111 76 009 0 248 120
11412 Daně z prodeje 2 0 0 0 2 0 0 2
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 123 836 7 243 0 0 131 079 0 0 131 079
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 2 086 0 2 086
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 228 6 372 0 0 7 600 2 220 0 9 820
11451 Daně z motorových vozidel 0 4 803 0 0 4 803 0 0 4 803
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 228 1 569 0 0 2 797 2 220 0 5 017
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 5 0 0 0 5 0 0 5
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 5 0 0 0 5 0 0 5
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 180 0 0 0 180 3 0 183
12 Sociální příspěvky 348 244 0 161 407 0 509 651 64 0 509 715
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 334 484 0 161 407 0 495 891 0 0 495 891
1211 Příspěvky zaměstnanců 66 266 0 47 362 0 113 628 0 0 113 628
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 242 540 0 95 916 0 338 456 0 0 338 456
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 25 678 0 13 568 0 39 246 0 0 39 246
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 4 561 0 4 561 0 0 4 561
122 Ostatní sociální příspěvky 13 760 0 0 0 13 760 64 0 13 824
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 481 0 0 0 1 481 0 0 1 481
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 190 0 0 0 12 190 0 0 12 190
1223 Imputované příspěvky 89 0 0 0 89 64 0 153
13 Dotace 83 436 97 170 48 687 -148 446 80 847 161 526 -162 772 79 601
131 Od zahraničních vlád 134 0 0 0 134 47 0 181
1311 Běžné 84 0 0 0 84 42 0 126
1312 Kapitálové 50 0 0 0 50 5 0 55
132 Od mezinárodních organizací 79 302 0 0 0 79 302 118 0 79 420
1321 Běžné 33 216 0 0 0 33 216 45 0 33 261
1322 Kapitálové 46 086 0 0 0 46 086 73 0 46 159
133 Od institucí vládního sektoru 4 000 97 170 48 687 -148 446 1 411 161 361 -162 772 0
1331 Běžné 2 058 43 332 48 687 -92 666 1 411 130 156 -131 567 0
1332 Kapitálové 1 942 53 838 0 -55 780 0 31 205 -31 205 0
14 Ostatní příjmy 43 719 11 864 2 015 0 57 598 47 971 -10 105 559
141 Příjmy z vlastnictví 23 744 1 541 885 0 26 170 7 437 -3 33 604
1411 Úroky 3 333 965 .... .... .... 1 718 -3 ....
1412 Dividendy 17 360 0 .... .... .... 1 406

....

....
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 680 0 .... .... .... 2 275

....

....
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 .... .... .... 0 .... ....
1415 Nájemné 371 576 .... .... .... 2 038

....

....
142 Prodej zboží a služeb 10 134 8 795 223 0 19 152 23 782 0 42 934
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 246 197 0 0 3 443 16 099 0 19 542
1422 Správní poplatky 6 633 8 450 223 0 15 306 7 506 0 22 812
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 255 148 0 0 403 177 0 580
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 3 705 85 503 0 4 293 1 172 -7 5 458
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 2 474 2 0 0 2 476 12 533 0 15 009
1441 Běžné 1 194 2 0 0 1 196 11 652 0 12 848
1442 Kapitálové 1 280 0 0 0 1 280 881 0 2 161
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 3 662 1 441 404 0 5 507 3 047 0 8 554
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 227 14 541 90 0 15 858 12 830 0 28 688
311.2 Fixní aktiva 761 1 90 0 852 8 631 0 9 483
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 466 14 540 0 0 15 006 4 199 0 19 205
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 172 650 132 145 218 630 -148 446 1 374 979 419 296 -162 782 1 631 493
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 153 623 131 731 217 369 -148 446 1 354 277 321 709 -162 782 1 513 204
21 Náhrady zaměstnancům 103 957 1 223 3 680 0 108 860 37 739 0 146 599
211 Mzdy a platy 78 952 925 2 772 0 82 649 28 647 0 111 296
212 Sociální příspěvky 25 005 298 908 0 26 211 9 092 0 35 303
2121 Skutečné sociální příspěvky 24 916 298 908 0 26 122 9 028 0 35 150
2122 Imputované sociální příspěvky 89 0 .... 0 .... 64 0 ....
22 Užití zboží a služeb 76 308 3 579 3 277 0 83 164 64 963 0 148 127
23 Spotřeba fixního kapitálu

....

....

....

....

....

....

....

24 Úroky 46 348 17 1 0 46 366 3 280 -3 49 643
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 87 381 53 788 0 0 141 169 160 718 0 301 887
251 Veřejným společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
252 Soukromým společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
26 Dotace 331 532 8 548 0 -148 446 191 634 1 445 -162 772 30 307
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 29 182 1 091 0 0 30 273 29 0 30 302
2621 Běžné 29 182 1 091 0 0 30 273 29 0 30 302
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 302 350 7 457 0 -148 446 161 361 1 411 -162 772 0
2631 Běžné 220 888 1 934 0 -92 666 130 156 1 411 -131 567 0
2632 Kapitálové 81 462 5 523 0 -55 780 31 205 0 -31 205 0
27 Sociální dávky 429 420 0 210 033 0 639 453 24 303 0 663 756
271 Dávky sociálního zabezpečení .... .... .... .... .... .... .... ....
272 Dávky sociální pomoci .... .... .... .... .... .... .... ....
273 Sociální dávky zaměstnavatelů .... .... .... .... .... .... .... ....
28 Ostatní výdaje 78 677 64 576 378 0 143 631 29 261 -7 172 885
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 28 0 29
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 78 676 64 576 378 0 143 630 29 233 -7 172 856
2821 Ostatní běžné výdaje 18 081 685 378 0 19 144 12 396 -7 31 533
2822 Ostatní kapitálové výdaje 60 595 63 891 0 0 124 486 16 837 0 141 323
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 19 027 414 1 261 0 20 702 97 587 0 118 289
311.1 Fixní aktiva 18 947 414 1 261 0 20 622 95 138 0 115 760
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 15 0 0 0 15 40 0 55
314.1 Nevyráběná aktiva 65 0 0 0 65 2 409 0 2 474
  PENĚŽNÍ SALDO -221 456 5 045 -6 431 0 -222 842 -24 707 0 -247 549
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 159 558 1 114 15 -223 1 160 464 99 988 -2 850 1 257 602
6302     Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303     Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 101 083 0 0 -223 1 100 860 16 229 -837 1 116 252
6304     Půjčky [6314+6324] 58 475 1 114 15 0 59 604 83 759 -2 013 141 350
631     Domácí 812 983 1 114 15 -223 813 889 65 488 -2 850 876 527
6312         Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313         Cenné papíry jiné než akcie 812 983 0 0 -223 812 760 7 495 -837 819 418
6314         Půjčky 0 1 114 15 0 1 129 57 993 -2 013 57 106
632     Zahraniční 346 575 0 0 0 346 575 34 500 0 381 075
6322         Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323         Cenné papíry jiné než akcie 288 100 0 0 0 288 100 8 734 0 296 834
6324         Půjčky 58 475 0 0 0 58 475 25 766 0 84 241
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 171 423 117 604 218 540 -148 446 1 359 121 406 466 -162 782 1 602 805
701     Všeobecné veřejné služby 133 158 17 1 0 133 176 59 168 -13 323 179 021
7017         Transakce v oblasti veřejného dluhu 46 348 17 1 0 46 366 3 280 -3 49 643
7018         Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 093 0 0 0 12 093 1 226 -13 319 0
702     Obrana 50 195 0 0 0 50 195 413 -56 50 552
703     Veřejný pořádek a bezpečnost 71 319 0 0 0 71 319 8 018 -777 78 560
704     Ekonomické záležitosti 177 682 128 129 0 -99 611 206 200 96 198 -11 239 291 159
7042         Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 52 077 41 344 0 -40 573 52 848 4 256 -549 56 555
7043         Paliva a energetika 3 656 109 0 0 3 765 2 828 -1 844 4 749
7044         Těžba a zpracovatelský průmysl 3 175 670 0 0 3 845 106 -1 421 2 530
7045         Doprava 79 792 84 542 0 -59 038 105 296 85 590 -6 293 184 593
7046         Pošty a telekomunikace 591 0 0 0 591 29 0 620
705     Ochrana životního prostředí 22 591 1 556 0 -148 23 999 30 186 -4 971 49 214
706     Bydlení a společenská infrastruktura 33 793 2 073 0 0 35 866 33 725 -19 610 49 981
707     Zdraví 59 655 0 218 629 -48 687 229 597 10 383 -303 239 677
7072         Ambulantní zdravotní péče 805 0 .... 0 .... 3 667 -27 ....
7073         Ústavní zdravotní péče 5 190 0 .... 0 .... 5 394 -264 ....
7074         Veřejné zdravotnické služby 50 053 0 .... -48 687 .... 1 285 -10 ....
708     Rekreace, kultura a náboženství 13 325 352 0 0 13 677 32 069 -1 073 44 673
709     Vzdělávání 124 849 18 0 0 124 867 113 945 -84 353 154 459
7091         Preprimární a primární vzdělávání 269 .... 0 0 .... 15 917 -213 ....
7092         Sekundární vzdělávání 2 273 .... 0 0 .... 86 208 -802 ....
7094         Terciární vzdělávání 27 659 .... 0 0 .... 678 0 ....
710     Sociální věci 486 083 0 0 0 486 083 35 191 -27 077 494 197
      Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 227 -14 541 -90 0 -15 858 -12 830 0 -28 688
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

Nejčtenější