Novinky

Vládní finanční statistika - 2008

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 8. 2. 2011

Veřejné rozpočty 2008


(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 1 024 163 129 053 211 349 -143 828 1 220 737 380 041 -139 805 1 460 973
11 Daně 532 358 14 616 0 0 546 974 195 800 0 742 774
12 Sociální příspěvky 386 397 0 161 785 0 548 182 0 0 548 182
13 Dotace 61 006 96 908 47 268 -143 828 61 354 138 927 -139 797 60 484
14 Ostatní příjmy 44 402 17 529 2 296 0 64 227 45 314 -8 109 533
2 Výdaje na provozní činnost 1 083 831 118 224 199 921 -143 828 1 258 148 302 798 -139 805 1 421 141
21 Náhrady zaměstnancům 100 795 1 117 3 390 0 105 302 36 124 0 141 426
22 Užití zboží a služeb 67 409 2 381 2 626 0 72 416 61 030 0 133 446
24 Úroky 40 927 17 2 0 40 946 3 803 -2 44 747
25 Běžné transfery 80 500 42 927 0 0 123 427 149 207 0 272 634
26 Dotace 304 950 6 780 0 -143 828 167 902 943 -139 797 29 048
27 Sociální dávky 400 917 0 193 528 0 594 445 23 537 0 617 982
28 Ostatní výdaje 88 333 65 002 375 0 153 710 28 154 -6 181 858
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -59 668 10 829 11 428 0 -37 411 77 243 0 39 832
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 19 546 377 671 0 20 594 75 605 0 96 199
311.1 Fixní aktiva 19 489 377 671 0 20 537 72 851 0 93 388
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 16 0 0 0 16 38 0 54
314.1 Nevyráběná aktiva 41 0 0 0 41 2 716 0 2 757
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 097 1 733 11 0 2 841 14 419 0 17 260
311.2 Fixní aktiva 690 1 11 0 702 8 866 0 9 568
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 407 1 732 0 0 2 139 5 553 0 7 692
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 18 449 -1 356 660 0 17 753 61 186 0 78 939
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -78 117 12 185 10 768 0 -55 164 16 057 0 -39 107
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -25 984 -139 -2 2 -26 123 920 -541 -25 744
321x Domácí -26 871 -139 -2 2 -27 010 914 -541 -26 637
322x Zahraniční 887 0 0 0 887 6 0 893
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 86 842 -3 044 34 2 83 834 2 673 -541 85 966
331 Domácí 57 192 -3 044 34 2 54 184 865 -541 54 508
332 Zahraniční 29 650 0 0 0 29 650 1 808 0 31 458
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 112 826 -2 905 36 0 109 957 1 753 0 111 710
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 34 709 9 280 10 804 0 54 793 17 810 0 72 603
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 025 260 130 786 211 360 -143 828 1 223 578 394 460 -139 805 1 478 233
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 024 163 129 053 211 349 -143 828 1 220 737 380 041 -139 805 1 460 973
11 Daně 532 358 14 616 0 0 546 974 195 800 0 742 774
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 222 131 0 0 0 222 131 108 805 0 330 936
1111 Placené fyzickými osobami 94 957 0 0 0 94 957 48 358 0 143 315
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 127 174 0 0 0 127 174 60 447 0 187 621
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 10 410 0 0 0 10 410 5 106 0 15 516
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 5 099 0 5 099
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 460 0 0 0 460 6 0 466
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 9 950 0 0 0 9 950 1 0 9 951
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 299 808 14 616 0 0 314 424 81 884 0 396 308
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 172 213 0 0 0 172 213 76 974 0 249 187
11411 Daň z přidané hodnoty 172 213 0 0 0 172 213 76 974 0 249 187
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 125 538 7 498 0 0 133 036 0 0 133 036
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 2 240 0 2 240
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 057 7 118 0 0 9 175 2 670 0 11 845
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 999 0 0 5 999 0 0 5 999
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 057 1 119 0 0 3 176 2 670 0 5 846
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 8 0 0 0 8 0 0 8
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 8 0 0 0 8 0 0 8
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 1 0 0 0 1 5 0 6
12 Sociální příspěvky 386 397 0 161 785 0 548 182 0 0 548 182
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 368 115 0 161 785 0 529 900 0 0 529 900
1211 Příspěvky zaměstnanců 81 647 0 48 495 0 130 142 0 0 130 142
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 266 427 0 98 454 0 364 881 0 0 364 881
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 20 041 0 12 761 0 32 802 0 0 32 802
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 075 0 2 075 0 0 2 075
122 Ostatní sociální příspěvky 18 282 0 0 0 18 282 0 0 18 282
1221 Příspěvky zaměstnanců 5 390 0 0 0 5 390 0 0 5 390
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 892 0 0 0 12 892 0 0 12 892
1223 Imputované příspěvky .... .... .... .... .... .... .... ....
13 Dotace 61 006 96 908 47 268 -143 828 61 354 138 927 -139 797 60 484
131 Od zahraničních vlád 81 0 0 0 81 16 0 97
1311 Běžné 32 0 0 0 32 11 0 43
1312 Kapitálové 49 0 0 0 49 5 0 54
132 Od mezinárodních organizací 60 349 0 0 0 60 349 38 0 60 387
1321 Běžné 26 775 0 0 0 26 775 18 0 26 793
1322 Kapitálové 33 574 0 0 0 33 574 20 0 33 594
133 Od institucí vládního sektoru 576 96 908 47 268 -143 828 924 138 873 -139 797 0
1331 Běžné 40 41 010 47 268 -87 394 924 120 534 -121 458 0
1332 Kapitálové 536 55 898 0 -56 434 0 18 339 -18 339 0
14 Ostatní příjmy 44 402 17 529 2 296 0 64 227 45 314 -8 109 533
141 Příjmy z vlastnictví 23 154 2 008 1 262 0 26 424 7 841 -2 34 263
1411 Úroky 5 345 1 385 .... .... .... 3 070 -2 ....
1412 Dividendy 15 071 0 .... .... .... 989 .... ....
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 422 0 .... .... .... 1 727 .... ....
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 .... .... .... 0 .... ....
1415 Nájemné 316 623 .... .... .... 2 055 .... ....
142 Prodej zboží a služeb 10 081 9 336 171 0 19 588 23 684 0 43 272
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 144 198 0 0 3 342 15 825 0 19 167
1422 Správní poplatky 6 664 8 937 171 0 15 772 7 732 0 23 504
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 273 201 0 0 474 127 0 601
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 673 88 513 0 2 274 1 268 -6 3 536
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 453 0 0 0 1 453 10 453 0 11 906
1441 Běžné 1 341 0 0 0 1 341 9 407 0 10 748
1442 Kapitálové 112 0 0 0 112 1 046 0 1 158
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 8 041 6 097 350 0 14 488 2 068 0 16 556
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 097 1 733 11 0 2 841 14 419 0 17 260
311.2 Fixní aktiva 690 1 11 0 702 8 866 0 9 568
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 407 1 732 0 0 2 139 5 553 0 7 692
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 103 377 118 601 200 592 -143 828 1 278 742 378 403 -139 805 1 517 340
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 083 831 118 224 199 921 -143 828 1 258 148 302 798 -139 805 1 421 141
21 Náhrady zaměstnancům 100 795 1 117 3 390 0 105 302 36 124 0 141 426
211 Mzdy a platy 76 012 840 2 523 0 79 375 27 106 0 106 481
212 Sociální příspěvky 24 783 277 867 0 25 927 9 018 0 34 945
2121 Skutečné sociální příspěvky 24 783 277 867 0 25 927 9 018 0 34 945
2122 Imputované sociální příspěvky .... .... .... .... .... .... ....
22 Užití zboží a služeb 67 409 2 381 2 626 0 72 416 61 030 0 133 446
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 40 927 17 2 0 40 946 3 803 -2 44 747
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 80 500 42 927 0 0 123 427 149 207 0 272 634
251 Veřejným společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
252 Soukromým společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
26 Dotace 304 950 6 780 0 -143 828 167 902 943 -139 797 29 048
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 2 0 2
2611 Běžné 0 0 0 0 0 2 0 2
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 27 441 1 588 0 0 29 029 17 0 29 046
2621 Běžné 27 441 1 588 0 0 29 029 17 0 29 046
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 277 509 5 192 0 -143 828 138 873 924 -139 797 0
2631 Běžné 206 819 1 109 0 -87 394 120 534 924 -121 458 0
2632 Kapitálové 70 690 4 083 0 -56 434 18 339 0 -18 339 0
27 Sociální dávky 400 917 0 193 528 0 594 445 23 537 0 617 982
271 Dávky sociálního zabezpečení .... .... .... .... .... .... .... ....
272 Dávky sociální pomoci .... .... .... .... .... .... .... ....
273 Sociální dávky zaměstnavatelů .... .... .... .... .... .... .... ....
28 Ostatní výdaje 88 333 65 002 375 0 153 710 28 154 -6 181 858
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 25 0 26
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 88 332 65 002 375 0 153 709 28 129 -6 181 832
2821 Ostatní běžné výdaje 17 524 503 375 0 18 402 12 498 -6 30 894
2822 Ostatní kapitálové výdaje 70 808 64 499 0 0 135 307 15 631 0 150 938
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 19 546 377 671 0 20 594 75 605 0 96 199
311.1 Fixní aktiva 19 489 377 671 0 20 537 72 851 0 93 388
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 16 0 0 0 16 38 0 54
314.1 Nevyráběná aktiva 41 0 0 0 41 2 716 0 2 757
  PENĚŽNÍ SALDO -78 117 12 185 10 768 0 -55 164 16 057 0 -39 107
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 979 628 741 69 -49 980 389 94 706 -4 304 1 070 791
6302     Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303     Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 931 991 0 0 -49 931 942 23 292 -857 954 377
6304     Půjčky [6314+6324] 47 637 741 69 0 48 447 71 414 -3 447 116 414
631     Domácí 701 557 741 69 -49 702 318 58 319 -4 304 756 333
6312         Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313         Cenné papíry jiné než akcie 701 557 0 0 -49 701 508 6 730 -857 707 381
6314         Půjčky 0 741 69 0 810 51 589 -3 447 48 952
632     Zahraniční 278 071 0 0 0 278 071 36 387 0 314 458
6322         Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323         Cenné papíry jiné než akcie 230 434 0 0 0 230 434 16 562 0 246 996
6324         Půjčky 47 637 0 0 0 47 637 19 825 0 67 462
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 102 280 116 868 200 581 -143 828 1 275 901 363 984 -139 805 1 500 080
701 Všeobecné veřejné služby 124 735 17 2 -500 124 254 58 249 -12 614 169 889
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 40 927 17 2 0 40 946 3 803 -2 44 747
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 212 0 0 -500 11 712 900 -12 612 0
702 Obrana 43 419 0 0 0 43 419 191 -45 43 565
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 71 130 0 0 0 71 130 7 016 -367 77 779
704 Ekonomické záležitosti 183 819 114 581 0 -95 814 202 586 80 910 -5 971 277 525
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 43 260 31 302 0 -29 724 44 838 3 817 -941 47 714
7043 Paliva a energetika 2 497 36 0 0 2 533 2 876 -581 4 828
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 6 527 53 0 0 6 580 144 -425 6 299
7045 Doprava 98 128 82 857 0 -66 090 114 895 71 935 -3 200 183 630
7046 Pošty a telekomunikace 785 0 0 0 785 39 0 824
705 Ochrana životního prostředí 15 263 1 770 0 -69 16 964 25 899 -4 008 38 855
706 Bydlení a společenská infrastruktura 24 432 1 890 0 0 26 322 32 254 -8 708 49 868
707 Zdraví 57 201 0 200 590 -47 268 210 523 8 300 -365 218 458
7072 Ambulantní zdravotní péče 516 .... .... .... .... 3 563 -65 ....
7073 Ústavní zdravotní péče 5 076 .... .... .... .... 4 043 -291 ....
7074 Veřejné zdravotnické služby 48 581 .... .... .... .... 687 -10 ....
708 Rekreace, kultura a náboženství 14 131 342 0 -177 14 296 27 041 -1 818 39 519
709 Vzdělávání 117 282 1 0 0 117 283 105 020 -79 966 142 337
7091 Preprimární a primární vzdělávání 244 .... 0 0 .... 14 045 -196 ....
7092 Sekundární vzdělávání 2 805 .... 0 0 .... 80 053 -1 191 ....
7094 Terciární vzdělávání 25 985 .... 0 0 .... 657 0 ....
710 Sociální věci 451 965 0 0 0 451 965 33 523 -25 943 459 545
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 097 -1 733 -11 0 -2 841 -14 419 0 -17 260
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

Nejčtenější