Novinky

Vládní finanční statistika - 2007

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
Aktualizováno 8. 2. 2011

Veřejné rozpočty 2007


(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2007
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 974 332 88 928 202 743 -110 399 1 155 604 358 177 -136 641 1 377 140
11 Daně 522 287 14 521 0 0 536 808 179 152 0 715 960
12 Sociální příspěvky 368 084 0 153 941 0 522 025 0 0 522 025
13 Dotace 49 089 63 068 47 476 -110 399 49 234 134 844 -136 634 47 444
14 Ostatní příjmy 34 872 11 339 1 326 0 47 537 44 181 -7 91 711
2 Výdaje na provozní činnost 1 019 358 99 520 185 121 -110 399 1 193 600 288 987 -136 641 1 345 946
21 Náhrady zaměstnancům 98 433 1 048 3 053 0 102 534 33 697 0 136 231
22 Užití zboží a služeb 65 214 2 159 2 243 0 69 616 55 169 0 124 785
24 Úroky 33 673 288 2 0 33 963 3 169 -1 37 131
25 Běžné transfery 77 794 43 214 0 0 121 008 144 954 0 265 962
26 Dotace 266 342 5 574 0 -110 399 161 517 1 846 -136 634 26 729
27 Sociální dávky 386 375 0 179 507 0 565 882 21 680 0 587 562
28 Ostatní výdaje 91 527 47 237 316 0 139 080 28 472 -6 167 546
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -45 026 -10 592 17 622 0 -37 996 69 190 0 31 194
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 19 054 517 470 0 20 041 69 822 0 89 863
311.1 Fixní aktiva 18 942 516 470 0 19 928 67 449 0 87 377
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 9 0 0 0 9 33 0 42
314.1 Nevyráběná aktiva 103 1 0 0 104 2 340 0 2 444
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 149 1 588 62 0 2 799 11 553 0 14 352
311.2 Fixní aktiva 670 3 62 0 735 6 551 0 7 286
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 479 1 585 0 0 2 064 5 002 0 7 066
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 17 905 -1 071 408 0 17 242 58 269 0 75 511
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -62 931 -9 521 17 214 0 -55 238 10 921 0 -44 317
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 3 281 -18 23 83 3 369 2 154 2 224 7 747
321x Domácí 3 010 -18 23 83 3 098 2 158 2 224 7 480
322x Zahraniční 271 0 0 0 271 -4 0 267
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 88 841 3 159 -131 83 91 952 883 2 224 95 059
331 Domácí 61 987 3 159 -131 83 65 098 -1 237 2 224 66 085
332 Zahraniční 26 854 0 0 0 26 854 2 120 0 28 974
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 85 560 3 177 -154 0 88 583 -1 271 0 87 312
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 22 629 -6 344 17 060 0 33 345 9 650 0 42 995
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2007
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 975 481 90 516 202 805 -110 399 1 158 403 369 730 -136 641 1 391 492
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 974 332 88 928 202 743 -110 399 1 155 604 358 177 -136 641 1 377 140
11 Daně 522 287 14 521 0 0 536 808 179 152 0 715 960
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 216 890 0 0 0 216 890 100 990 0 317 880
1111 Placené fyzickými osobami 102 141 0 0 0 102 141 49 321 0 151 462
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 114 749 0 0 0 114 749 51 669 0 166 418
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 10 576 0 0 0 10 576 4 967 0 15 543
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 4 962 0 4 962
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 801 0 0 0 801 4 0 805
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 9 775 0 0 0 9 775 1 0 9 776
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 294 773 14 521 0 0 309 294 73 191 0 382 485
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 161 123 0 0 0 161 123 68 414 0 229 537
11411 Daň z přidané hodnoty 161 127 0 0 0 161 127 68 414 0 229 541
11412 Daně z prodeje -4 0 0 0 -4 0 0 -4
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 131 591 7 349 0 0 138 940 0 0 138 940
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 2 126 0 2 126
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 059 7 172 0 0 9 231 2 651 0 11 882
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 912 0 0 5 912 0 0 5 912
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 059 1 260 0 0 3 319 2 651 0 5 970
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 24 0 0 0 24 1 0 25
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 24 0 0 0 24 0 0 24
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 1 0 1
116 Ostatní daně 24 0 0 0 24 3 0 27
12 Sociální příspěvky 368 084 0 153 941 0 522 025 0 0 522 025
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 350 664 0 153 941 0 504 605 0 0 504 605
1211 Příspěvky zaměstnanců 77 477 0 45 792 0 123 269 0 0 123 269
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 252 819 0 93 039 0 345 858 0 0 345 858
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 20 368 0 12 657 0 33 025 0 0 33 025
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 453 0 2 453 0 0 2 453
122 Ostatní sociální příspěvky 17 420 0 0 0 17 420 0 0 17 420
1221 Příspěvky zaměstnanců 5 187 0 0 0 5 187 0 0 5 187
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 233 0 0 0 12 233 0 0 12 233
1223 Imputované příspěvky .... .... .... .... 0 .... .... ....
13 Dotace 49 089 63 068 47 476 -110 399 49 234 134 844 -136 634 47 444
131 Od zahraničních vlád 25 0 0 0 25 9 0 34
1311 Běžné 24 0 0 0 24 5 0 29
1312 Kapitálové 1 0 0 0 1 4 0 5
132 Od mezinárodních organizací 47 368 0 0 0 47 368 42 0 47 410
1321 Běžné 23 176 0 0 0 23 176 33 0 23 209
1322 Kapitálové 24 192 0 0 0 24 192 9 0 24 201
133 Od institucí vládního sektoru 1 696 63 068 47 476 -110 399 1 841 134 793 -136 634 0
1331 Běžné 1 343 31 126 47 476 -78 104 1 841 114 075 -115 916 0
1332 Kapitálové 353 31 942 0 -32 295 0 20 718 -20 718 0
14 Ostatní příjmy 34 872 11 339 1 326 0 47 537 44 181 -7 91 711
141 Příjmy z vlastnictví 14 897 1 419 505 0 16 821 6 527 -1 23 347
1411 Úroky 3 913 819 .... .... .... 2 003 -1 ....
1412 Dividendy 8 914 0 .... .... .... 728 .... ....
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 1 798 0 .... .... .... 1 793 .... ....
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 .... .... .... 0 .... ....
1415 Nájemné 272 600 .... .... .... 2 003 .... ....
142 Prodej zboží a služeb 9 326 8 228 181 0 17 735 23 062 0 40 797
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 227 398 0 0 3 625 15 323 0 18 948
1422 Správní poplatky 5 813 7 729 181 0 13 723 7 640 0 21 363
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 286 101 0 0 387 99 0 486
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 3 333 82 445 0 3 860 1 196 -6 5 050
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 3 540 0 0 0 3 540 9 569 0 13 109
1441 Běžné 1 076 0 0 0 1 076 8 565 0 9 641
1442 Kapitálové 2 464 0 0 0 2 464 1 004 0 3 468
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 3 776 1 610 195 0 5 581 3 827 0 9 408
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 149 1 588 62 0 2 799 11 553 0 14 352
311.2 Fixní aktiva 670 3 62 0 735 6 551 0 7 286
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 479 1 585 0 0 2 064 5 002 0 7 066
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2007
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 038 412 100 037 185 591 -110 399 1 213 641 358 809 -136 641 1 435 809
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 019 358 99 520 185 121 -110 399 1 193 600 288 987 -136 641 1 345 946
21 Náhrady zaměstnancům 98 433 1 048 3 053 0 102 534 33 697 0 136 231
211 Mzdy a platy 74 084 782 2 263   77 129 25 339 0 102 468
212 Sociální příspěvky 24 349 266 790 0 25 405 8 358 0 33 763
2121 Skutečné sociální příspěvky 24 349 266 790   25 405 8 358 0 33 763
2122 Imputované sociální příspěvky .... .... .... .... .... .... ....
22 Užití zboží a služeb 65 214 2 159 2 243 0 69 616 55 169 0 124 785
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 33 673 288 2 0 33 963 3 169 -1 37 131
241 Nerezidentům .... .... .... 0 .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... 0 .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... 0 .... .... .... ....
25 Běžné transfery 77 794 43 214 0 0 121 008 144 954 0 265 962
251 Veřejným společnostem .... .... .... 0 .... .... 0 ....
252 Soukromým společnostem .... .... .... 0 .... .... 0 ....
26 Dotace 266 342 5 574 0 -110 399 161 517 1 846 -136 634 26 729
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 0 0 0
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 5 0 5
262 Mezinárodním organizacím 25 119 1 605 0 0 26 724 0 0 26 724
2621 Běžné 25 002 1 605 0 0 26 607 0 0 26 607
2622 Kapitálové 117 0 0 0 117 0 0 117
263 Jednotkám vládního sektoru 241 223 3 969 0 -110 399 134 793 1 841 -136 634 0
2631 Běžné 191 865 314 0 -78 104 114 075 1 841 -115 916 0
2632 Kapitálové 49 358 3 655 0 -32 295 20 718 0 -20 718 0
27 Sociální dávky 386 375 0 179 507 0 565 882 21 680 0 587 562
271 Dávky sociálního zabezpečení .... .... .... .... .... .... .... ....
272 Dávky sociální pomoci .... .... .... .... .... .... .... ....
273 Sociální dávky zaměstnavatelů .... .... .... .... .... .... .... ....
28 Ostatní výdaje 91 527 47 237 316 0 139 080 28 472 -6 167 546
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 15 0 16
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 91 526 47 237 316 0 139 079 28 457 -6 167 530
2821 Ostatní běžné výdaje 12 703 459 316 0 13 478 11 433 -6 24 905
2822 Ostatní kapitálové výdaje 78 823 46 778 0 0 125 601 17 024 0 142 625
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 19 054 517 470 0 20 041 69 822 0 89 863
311.1 Fixní aktiva 18 942 516 470 0 19 928 67 449 0 87 377
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 9 0 0 0 9 33 0 42
314.1 Nevyráběná aktiva 103 1 0 0 104 2 340 0 2 444
  PENĚŽNÍ SALDO -62 931 -9 521 17 214 0 -55 238 10 921 0 -44 317
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2007
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 882 329 3 786 34 -51 886 098 90 818 -3 771 973 145
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 843 031 0 0 -51 842 980 23 267 -449 865 798
6304 Půjčky [6314+6324] 39 298 3 786 34 0 43 118 67 551 -3 322 107 347
631 Domácí 639 009 3 786 34 -51 642 778 57 678 -3 771 696 685
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 639 009 0 0 -51 638 958 6 896 -449 645 405
6314 Půjčky 0 3 786 34 0 3 820 50 782 -3 322 51 280
632 Zahraniční 243 320 0 0 0 243 320 33 140 0 276 460
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 204 022 0 0 0 204 022 16 371 0 220 393
6324 Půjčky 39 298 0 0 0 39 298 16 769 0 56 067
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2007
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 037 263 98 449 185 529 -110 399 1 210 842 347 256 -136 641 1 421 457
701 Všeobecné veřejné služby 152 409 288 2 0 152 699 53 764 -34 677 171 786
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 33 673 288 2 0 33 963 3 169 -1 37 131
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 32 885 0 0 0 32 885 1 791 -34 676 0
702 Obrana 46 080 0 0 0 46 080 268 -46 46 302
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 67 926 0 0 0 67 926 6 504 -293 74 137
704 Ekonomické záležitosti 136 509 95 738 0 -62 808 169 439 76 136 -3 903 241 672
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 41 470 31 109 0 -27 620 44 959 3 605 -859 47 705
7043 Paliva a energetika 2 003 0 0 0 2 003 3 512 -19 5 496
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 4 040 0 0 0 4 040 229 -229 4 040
7045 Doprava 54 948 64 529 0 -35 193 84 284 66 576 -2 084 148 776
7046 Pošty a telekomunikace 619 0 0 0 619 49 0 668
705 Ochrana životního prostředí 15 734 1 573 0 -16 17 291 25 349 -4 931 37 709
706 Bydlení a společenská infrastruktura 28 142 2 164 0 0 30 306 31 517 -11 297 50 526
707 Zdraví 56 474 0 185 589 -47 476 194 587 8 053 -301 202 339
7072 Ambulantní zdravotní péče 495 .... .... .... .... 3 406 -50 ....
7073 Ústavní zdravotní péče 3 569 .... .... .... .... 4 261 -234 ....
7074 Veřejné zdravotnické služby 49 479 .... .... .... .... 374 -18 ....
708 Rekreace, kultura a náboženství 13 473 274 0 -99 13 648 25 541 -2 029 37 160
709 Vzdělávání 114 036 0 0 0 114 036 100 205 -77 143 137 098
7091 Preprimární a primární vzdělávání 225 .... 0 0 .... 12 632 -181 ....
7092 Sekundární vzdělávání 3 570 .... 0 0 .... 77 065 -1 744 ....
7094 Terciární vzdělávání 25 419 .... 0 0 .... 690 0 ....
710 Sociální věci 407 629 0 0 0 407 629 31 472 -2 021 437 080
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 149 -1 588 -62 0 -2 799 -11 553 0 -14 352
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

Nejčtenější