Novinky

Právní rámce

oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

 • Pojišťovnictví
 • Soukromý sektor
 • Pojištění odpovědnosti
 • Povinné pojištění vozidla
 • Legislativa
 • Legislativa EU
Aktualizováno 10. 8. 2015

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může na pozemních komunikacích provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Stanovené výjimky, na něž se nevztahuje povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, jsou uvedeny v § 5 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nejnovější vývoj v oblasti povinného pojištění vozidel

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V polovině ledna pak nabyl účinnosti zákon č. 354/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejvýraznější změnou, kterou novely přinesly je zrušení § 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovující nárok Kanceláře na tzv. příspěvek nepojištěných za dobu, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

V současné době se připravuje návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to v reakci na rozsudek Soudního dvora ve věci Vnuk. Novela tak má reagovat na nejnovější vývoj v oblasti práva EU a zajistit soulad vnitrostátního práva s úpravou a výkladem práva EU.

Správní činnost

Věcná příslušnost k projednávání správních deliktů

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje v ustanoveních § 16 až 16b přestupky fyzických osob, správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, stejně tak jako společná pravidla pro řízení o nich.

Ustanovení § 16b odst. 4 stanoví, že správní delikty podle ustanovení § 16 a 16a projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) může projednávat i Policie ČR v blokovém řízení.

Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku podle § 16 se řídí bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní příslušnost k projednání správního deliktu podle § 16a se řídí sídlem podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu.

Platná legislativa – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v ČR

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Platná legislativa – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
  Směrnice 2009/103/ES nahradila níže uvedené směrnice, které ovšem mohou být za jistých okolností stále relevantní.
 • Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnic Rady 72/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
 • Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Rady 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES
 • Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.