Novinky

Základní informace

odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Vydáno

 • Kontakty
 • Loterie a sázkové hry
 • Soukromý sektor
 • Regulace
Aktualizováno 17. 1. 2014
 • Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi MF od 13. května 2013 na nový způsob doručování dokumentů do datových schránek
 • Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby
 • Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry

Úřední hodiny - Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Úřední hodiny - pro nahlížení do spisu

zřizuje s účinností od 1. října 2012 úřední hodiny pro nahlížení do spisu ve dnech:

 • pondělí  12,30 – 14,30 hod
 • středa   12,30 – 14,30 hod
 • pátek  12,30 – 14,30 hod

po předchozí domluvě formou elektronické žádosti obsahující čísla jednací spisu a uvedení osoby, která bude do spisu nahlížet na adresu: loterie@mfcr.cz

Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry

Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi(dále jen „ministerstvo“) v rámci své činnosti postupuje dle platných a účinných právních předpisů, mezi něž spadají také obecně závazné vyhlášky obcí. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje obce na ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), které ukládá obcím zákonnou povinnost informovat ministerstvo o přijetí obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her přijaté na základě § 50 odst. 4 nebo 5 loterního zákona. Lhůta na zaslání obecně závazné vyhlášky je stanovena na 15 dní od okamžiku jejího schválení zastupitelstvem.

Vzhledemk dosavadním zkušenostem ministerstva není tato povinnost většinou dodržována, proto ministerstvo laskavě žádá všechny obce na území České republiky, aby v případě přijetí nové obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her na svém území tuto bezodkladně doručili odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, a to nejlépe prostřednictvím datové schránky. Není totiž v personálních možnostech ministerstva každodenně kontrolovat úřední desky všech obcí na území České republiky za účelem zjištění, zda nebyly přijaty a zveřejněny nové obecně závazné vyhlášky. V případě, že ministerstvu nebude včas zaslána obecně závazná vyhláška, hrozí přes veškerou snahu ministerstva vydání, změna či zrušení rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.

Doručování dokumentů - od 13. května 2013 probíhá pouze elektronicky

V rámci rozšiřující se elektronizace státní správy přechází Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ode dne 13. května 2013 na nový způsob doručování dokumentů - do datových schránek. Dokumenty do datových schránek budou doručovány:

 • právnickým osobám,
 • podnikajícím fyzickým osobám (advokátům, daňovým správcům a insolvenčním správcům),
 • fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a uvedou ID datové schránky na žádosti

Realizovaná změna v doručování dokumentů způsobí, že namísto papírových ručně podepsaných dokumentů budou doručovány elektronicky podepsané dokumenty, které mají stejnou právní relevanci. Přechod na datové schránky přinese podstatné zrychlení komunikace a nezanedbatelné snížení nákladů na administrativu.

Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby

V současnosti se vytváření doložek k rozhodnutím provádí v informačním systému tak, že elektronicky podepsaný dokument (rozhodnutí) se znovu elektronicky podepíše a do vizualizace tohoto druhého podpisu se uvede informace o datu nabytí právní moci. CzechPoint však podle provádění autorizované konverze dokumentu tuto vizuální podobu elektronického podpisu ignoruje. V ověřovací doložce o provedené konverzi jsou uvedeny oba elektronické podpisy, ale nabytí právní moci není viditelné. Prozatím se nabytí právní moci zobrazuje pouze v elektronické podobě a tuto podobu má k dispozici i státní dozor.

V co nejkratší době by měla být k dispozici aktualizace informačního systému, která bude do elektronicky podepsaného rozhodnutí doplňovat text s informací o datu nabytí právní moci, čímž dojde k zneplatnění prvního elektronického podpisu. Tento nový dokument se elektronicky podepíše druhým elektronickým podpisem a po provedení autorizované konverze se bude na výsledném dokumentu zobrazovat informace o nabytí právní moci a v ověřovací doložce o provedené konverzi bude uveden poslední elektronický podpis.

KONTAKTY - Související informace
Adresa pracoviště:  Legerova 1581/69, 118 10 Praha 1
Telefon:  +420 25704 3322
Fax:  +420 25704 2360
E-mail:  podatelna@mfcr.cz
Kontakt pro otázky a odpovědi ke sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení
 E-mail:  podatelna@mfcr.cz

 

Nejčtenější