Novinky

Právní rámce

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Cenné papíry
 • Finanční zajištění
 • Investiční fondy
 • Investiční služby
 • Kapitálový trh
 • Ochrana kapitálového trhu
 • Rating
 • zaknihované cenné papíry
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Zákon
 • Vyhláška
 • Nařízení
 • Nařízení EU
 • Směrnice EU
 • ČNB
Aktualizováno 9. 2. 2017
 • Aktualizovány právní rámce pro - Ochrana kapitálového trhu
 • Aktualizovány právní rámce pro - Obhospodařování a administraci investičních fondů
 • Aktualizovány právní rámce pro - Investiční služby a organizování trhů a Ochrana kapitálového trhu
 • Aktualizovány právní rámce pro - Ochrana kapitálového trhu (Rozhodnutí Evropské komise)
 • Aktualizovány přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu
 • Aktualizována struktura stránky

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Tato část obsahuje přehled právních předpisů ČR a EU a jiné dokumenty a informace vztahující se přímo k regulaci kapitálového trhu, které jsou v působnosti Ministerstva financí nebo se jí s přihlédnutím ke všem okolnostem úzce dotýkají.

Uvedená znění právních předpisů a dalších legislativních aktů jsou zněním pro informaci. Jejich autentická znění lze nalézt ve Sbírce zákonů České republiky, v Úředním věstníku Evropské unie, ve Věstníku České národní banky, nebo na stránkách ESMA a EBA.

Pozn.: Většina odkazů vede na externí web.

Podnikání na kapitálovém trhu

ZÁKONY

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 190/2011 Sb. ze dne 22. června 2011, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 163/2014 Sb. ze dne 30. července 2014, o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Vyhláška č. 474/2013 Sb. ze dne 23. prosince 2013, o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • Vyhláška č. 427/2013 Sb. ze dne 6. prosince 2013, o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • Vyhláška č. 303/2010 Sb. ze dne 14. října 2010, o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
 • Vyhláška č. 234/2009 Sb. ze dne 21. července 2009, o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 233/2009 Sb. ze dne 21. července 2009, o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 231/2009 Sb. ze dne 21. července 2009, o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 143/2009 Sb. ze dne 4. května 2009, o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
 • Vyhláška č. 236/2008 Sb. ze dne 23. června 2008, o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
 • Vyhláška č. 114/2006 Sb. ze dne 27. března 2006, o poctivé prezentaci investičních doporučení

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČNB

ODPOVĚDI PRACOVNÍKŮ ČNB

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ KOMISE

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 946/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách
  Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed to credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal provisions
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů
  Commision delegated Regulation (EU) No 919/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty pro likviditu v případě pro pozastavení přijatých omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události
  Commision delegated Regulation (EU) No 918/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání
  Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012 of 29 June 2012 laying down implementing technical standards with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky
  Commision delegated Regulation (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur
  Commission Delegated Regulation (EU) No 449/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information for registration and certification of credit rating agencies
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů
  Commission Delegated Regulation (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory technical standards for the assessment of compliance of credit rating methodologies
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur
  Commission Delegated Regulation (EU) No 446/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the content and format of ratings data periodic reporting to be submitted to the European Securities and Markets Authority by credit rating agencies
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám
  Commission Delegated Regulation (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to credit rating agencies
 • Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
  Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council
 • Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
  Commission Regulation (EC) No 1569/2007 of 21 December 2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council
 • Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice
  Commission Regulation No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purpose of that Directive
 • Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
  Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements
 • Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů
  Commission Regulation (EC) No 2273/2003 of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilisation of financial instruments
 • Viz interaktivní Single Rule Book na stránkách orgánu EBA s ITS a RTS ke každému článku CRR a CRD IV
 • Viz též stránky České národní banky obsahující odkazy na prováděcí nařízení Komise k CRD IV(926/2014, 710/2014, 650/2014, 620/2014, 604/2014, 530/2014, 527/2014 a 524/2014) i k CRR (1030/2014, 945/2014, 680/2014, 625/2014, 602/2014, 529/2014, 528/2014, 526/2014, 525/2014, 523/2014, 342/2014, 241/2014, 1423/2013 a 183/2014)

SMĚRNICE KOMISE

 • Směrnice Komise č. 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
  Commission Directive No 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market
 • Směrnice Komise č. 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice
  Commission Directive No 2006/73/EC of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive
 • Směrnice Komise č. 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí
  Commission Directive No 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers' transactions and the notification of suspicious transactions
 • Směrnice Komise č. 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů
  Commission Directive No 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest
 • Směrnice Komise č. 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem, ve znění pozdější předpisů
  Commission Directive No 2003/124/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition and public disclosure of inside information and the definition of market manipulation as amended

ROZHODNUTÍ KOMISE

 • 2014/249/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2014/249/EU Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Hong Kong as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2014/248/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2014/248/EU Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Singapore as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2014/247/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Mexika jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2014/247/EU Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Mexico as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2014/246/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Argentiny jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2014/246/EU Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Argentina as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2014/245/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2014 o uznání právního a dohledového rámce Brazílie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2014/245/EU Commission Implementing Decision of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Brazil as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2012/630/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Kanady jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2012/630/EU Commission Implementing Decision of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Canada as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2012/628/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Spojených států amerických jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2012/628/EU Commission implementing Desicion of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of the United States of America as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2012/627/EU Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Austrálie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2012/627/EU Commission Implementing Decision of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Australia as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2010/578/EU Rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. září 2010 o uznání právního a dohledového rámce Japonska jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2010/578/EU Commission Decision of 28 September 2010 on the recognition of the legal and supervisory framework of Japan as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2010/342/EU Rozhodnutí Evropské Komise ze dne 18. června 2010, kterým se Banque de France vyjímá z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  2010/342/EU Commission Decision of 18 June 2010 exempting the Banque de France from the application of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
 • 2008/961/ES Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek
  2008/961/EC Commission Decision of 12 December 2008 on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements
 • 2006/891/ES Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2006 o využívání informací připravených podle mezinárodně uznávaných účetních standardů emitenty cenných papírů ze třetích zemí
  2006/891/EC Commission Decision of 4 December 2006 on the use by third country issuers of securities of information prepared under internationally accepted accounting standards

DOPORUČENÍ KOMISE

 • 2014/208/EU Doporučení Komise ze dne 9. dubna 2014 o kvalitě podávání zpráv o správě a řízení společností
  2014/208/EU Commission Recommendation of 9 April 2014 on the quality of corporate governance reporting
 • 2009/385/ES Doporučení Komise ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze
  2009/385/EC Commission Recommendation of 30 April 2009 complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies
 • 2009/384/ES Doporučení Komise ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb
  2009/384/EC Commission Recomendation of 30 April 2009 on remuneration policies in the financial services sector
 • 2007/657/ES Doporučení Komise ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES
  2007/657/EC Commission Recomendation of 11 October 2007 on the electronic network of officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information referred to in Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council
 • 2005/162/ES Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze, ve znění pozdějších doporučení (viz též doporučení 2009/385/ES)
  2005/162/EC Commission Recomendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board (see also recommendation 2009/385/EC)
 • 2004/913/ES Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (viz též doporučení 2009/385/ES)
  2004/913/EC Commission Recomendation of 14 December 2004 fostering an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies (see also recommendation 2009/385/EC)

DOKUMENTY ORGÁNU ESMA

DOKUMENTY ORGÁNU EBA

Investiční fondy

ZÁKONY

 • Zákon č. 240/2013 Sb. ze dne 3. července 2013, o investičních společnostech a investičních fondech
 • Zákon č. 15/1998 Sb. ze dne 13. ledna 1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. ze dne 31. července 2013, o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 242/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 474/2013 Sb., ze dne 23. prosince 2013, o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 • Vyhláška č. 249/2013 Sb., ze dne 24. července 2013, o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
 • Vyhláška č. 247/2013 Sb., ze dne 24. července 2013, o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Vyhláška č. 246/2013 Sb., ze dne 24. července 2013, o statutu fondu kolektivního investování
 • Vyhláška č. 245/2013 Sb., ze dne 24. července 2013, o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
 • Vyhláška č. 244/2013 Sb., ze dne 24. července 2013, o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČNB

ODPOVĚDI PRACOVNÍKŮ ČNB

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ KOMISE

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU
  Commission implementing Regulation No 448/2013 of 15 May 2013 establishing a procedure for determining the Member State of reference of a non-EU AIFM pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU
  Commission implementing Regulation No 447/2013 of 15 May 2013 establishing the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled
  Commission delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision
 • Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány
  Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards the form and content of the standard notification letter and UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information between competent authorities
 • Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek
  Commission Regulation (EU) No 583/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards key investor information and conditions to be met when providing key investor information or the prospectus in a durable medium other than paper or by means of a website
 • Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
  Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council

SMĚRNICE KOMISE

 • Směrnice Komise č. 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností
  Commission Directive No 2010/43/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company
 • Směrnice Komise č. 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování
  Commission Directive No 2010/42/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain provisions concerning fund mergers, master-feeder structures and notification procedure
 • Směrnice Komise č. 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic
  Commission Directive No 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

DOKUMENTY ORGÁNU ESMA

 • Dokumenty orgánu ESMA k obhospodařování (zahraničních) investičních fondů, viz zejména dokumenty typu „CESR Guideline“ (10-1321, 10-1320, 10-1319, 10-1318, 10-788, 10-674, 10-673, 10/049, 09-178, 07-434, 07-044b, 07-044, 06-120b, 05-484, 04-434b a 04-434), „Guidelines and Recommendations“ (2014/937, 2014/294, 2014/264, 2013/998, 2013/611, 2013/232, 2013/201, 2012/832, 2012/197; dokumenty 2014/937, 2013/998 a 2013/611 jsou dostupné i v češtině) a „Q&A” (2014/1194, 2014/868, 2014/714, 2014/311, 2014/296, 2014/295, 2014/163, 2013/1950, 2013/1547, 2013/927, 2013/314, 2012/592, 2012/429, 2012/428, 2012/113, 2011/273)

Cenné papíry a finanční zajištění

ZÁKONY

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 323/2012 Sb. ze dne 24. září 2012, o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
 • Vyhláška č. 235/2008 Sb. ze dne 23. června 2008, o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
 • Vyhláška č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006, o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějíších předpisů

SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČNB

ODPOVĚDI PRACOVNÍKŮ ČNB

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY