Novinky

Základní informace

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Soukromý sektor
  • Regulace
Aktualizováno 14. 7. 2015
  • Aktualizace obsahu.

Liberalizace cen

V roce 1990 se rozhodlo jako o jednom z nejdůležitějších předpokladů pro nastolení tržní ekonomiky o liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu centrálně-byrokraticky určovaných cen jednotných na celém území republiky (pouze zhruba 10 % tehdejšího okruhu na maloobchodním trhu bylo v režimu tzv. cen sjednávaných dohodou) a v přechodu k cenám smluvním, výlučně dohadovaným mezi účastníky trhu. Tento proces neznamenal absolutní rezignaci státu v působení na oblast cen, ale zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, vymezil velmi přísně možnosti, kdy stát může do cen formou cenové regulace zasahovat. Došlo k zásadnímu zvratu v poměru volných tržních cen a cen ovlivňovaných státem, kdy zpočátku se cenové zásady dotýkaly zhruba 15 % HDP, tento ukazatel má trvale klesající tendenci a odhaduje se nyní zhruba kolem 5 % HDP.

Cenová regulace se postupně zužovala pouze na síťová odvětví, kde existuje tzv. přirozený monopol a dále na segmenty zboží a služeb, kde existuje nevyvážený vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu a kde existuje reálné nebezpečí zneužití výhodnějšího postavení zejména prodávajícího při současné potřebě ochránit slabšího účastníka trhu - konečného zákazníka.

Cenová regulace je uplatňována dále v omezeném okruhu případů, kdy jsou na nákup zboží vynakládány prostředky z veřejných rozpočtů a kdy existuje veřejný zájem na zajištění rovnovážného postavení na trhu (zdravotnictví, nemovitosti a jejich pronájmy ve veřejném zájmu apod.).

Samostatnou kapitolou, kde je nutno realizovat zásady státu do oblasti cen, jsou případy, kdy toto vyžadují komunitární předpisy, zvláště pak tehdy, kdy do daného odvětví jsou směrovány dotační programy z prostředků EU. To je např. oblast dodávek mléka a mléčných výrobků pro školáky, kde je v současné době uplatňována regulace formou úředně stanovených cen.

Posledním zákonným důvodem je uplatnění cenové regulace v těch případech, kdy je to potřebné pro účely výběru spotřební daně. Z tohoto důvodu jsou stanovovány pevné ceny cigaret.

Při takto omezeném rozsahu cenové regulace platí, že ceny i v neregulovaných obdobích jsou podrobeny trvalému monitoringu a signály o nepřiměřených výkyvech cen jsou předmětem analýz a následného posuzování odůvodněnosti uplatnění cenové regulace.

Nelze v žádném případě opomenout ani prvek tzv. nepřímé regulace cen zakotvený v § 2 odst. 3 zákona o cenách, který znemožňuje zneužití výhodnějšího postavení ať již prodávajícího nebo kupujícího k tomu, aby vyžádal vyšší (nebo kupující nižší) cenu než cenu obvyklou. Tímto způsobem je postižitelné spekulativní jednání na trhu i v těch segmentech, které nepodléhají žádné formě cenové regulace.

V České republice jsou takto nastaveny podmínky pro uplatnění plnohodnotných tržních vztahů při zajištění podmínek pro podnikatele a při existující potřebné ochraně konečných zákazníků.

 

Ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence

K udržování cenové hladiny a tím míry inflace v ekonomicky přijatelných mezích kromě monetární politiky ČNB, ochrany hospodářské soutěže prováděné ÚOHS a fiskální politiky vlády rovněž přispívá i Ministerstvo financí podporou soutěžního prostředí na jednotlivých trzích.

Ministerstvo financí posuzuje právní předpisy a návrhy jejich změn i návrhy opatření vlády, zejména z oblasti podnikání, hospodářské soutěže, státních podpor, ochrany spotřebitele a zadávání veřejných zakázek. Tyto právní předpisy posuzuje ve vzájemném kontextu z hlediska jejich důsledků pro tržní prostředí. Usiluje o to, aby podporovaly konkurenční prostředí v daném oboru, aby nepřispívaly k monopolním tendencích a aby nevytvářely podmínky pro uzavírání dohod o určení cen. Předkládá návrhy právních předpisů a dalších opatření s cílem liberalizace trhu.

Kromě toho se Ministerstvo financí podílí na ochraně vnitřního trhu ČR před některými obchodními praktikami, které jsou zakázány smlouvami Světové obchodní organizace. Jde zejména o celní ochranu proti dovozu výrobků, na které byly poskytnuty zakázané subvence. Předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu PO svá stanoviska k návrhům na uplatnění vyrovnávacích cel.

Ministerstvo financí v rámci této činnosti dále hodnotí tržní situaci v jednotlivých oborech, posuzuje účinnost regulace cen, vyhodnocuje a zobecňuje zkušenosti v ochraně trhu v jiných zemích, a na základě toho přijímá opatření směřující k cenové deregulaci.

Perspektivy cenové regulace

Základní směry dalšího postupu:

  • v závislosti na otevírání trhu a vzniku plnohodnotné hospodářské soutěže postupně omezovat rozsah státních zásahů
  • zužovat seznam výrobků a služeb podléhajících regulaci formou úředně stanovených cen a u těchto přecházet na tržně konformnější formu regulace v podobě věcného usměrňování cen
  • regulaci cen uplatňovat tak, aby byla naplňována zásada umožnit plné promítnutí oprávněných nákladů a potřebného zisku do realizačních cen
  • pravidla cenové regulace upravit tak, aby plně odpovídala alokaci nákladů, vedla k odstranění křížových dotací mezi jednotlivými odběratelskými okruhy a byla plně transparentní a univerzální vůči všem subjektům podléhajícím cenové regulaci

Nejčtenější