Novinky

2009

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2009.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2009 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,083 v roce 2008 na 1,063 v roce 2009 a byla zvýšena cena autobusu z 4,0 na 4,4 mil. Kč.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

Na období od 21. června do 22. září připravily České dráhy nabídku „Léto 2009“. Letní ceny jízdného rozšířily platnost jízdenky SONE+ i na všední dny, nejen tedy o víkendy, zlevnily krajské síťové jízdenky REGIONet a všechny vnitrostátní jízdenky mezi konkrétními stanicemi byly sníženy na ceny roku 2008.
  
K 13. prosinci 2009 provedly České dráhy u některých síťových jízdenek a u akčních nabídek úpravy. Byly zrušeny síťové jízdenky Klasik, došlo k úpravě cen jízdenek In-gold. Ke změnám došlo také u nabídky ČD Net. Výraznější změny nastaly u akční časově i množstevně omezené nabídky eLiška.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2009 nárůst cen tepelné energie o 3,9 %.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2009 za dodávku elektřiny bez vlivu daňových položek činilo u domácností 11,9 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 7,3 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 15,6 %. V případě maloodběru podnikatelů na hladině nízkého napětí byl celkový průměrný meziroční nárůst bez vlivu daňových položek 13,4 %.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Seznam mléčných výrobků se stanovenými maximálními cenami pro školní rok 2008/2009 byl od ledna do června 3krát výměry MF rozšiřován následně po schválení dodatečných žádostí o registrace SZIF. Tyto doregistrace byly umožněny nařízením vlády č. 319/2008 Sb. Ceny pro školáky byly až do konce června v důsledku zrušení národních podpor vysoké, došlo však alespoň k rozšíření sortimentu nabízených výrobků.
  
K 1. září nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2009/2010, zohledňující jak sazby podpor ES, tak nově opět i sazby našich národních podpor, schválené nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. července 2009. Ceny se vlivem obou podpor výrazně snížily, pozitivně působily i obecně nízké ceny nakoupeného mléka, které mlékárny kalkulovaly ve svých výrobcích pro školy; oproti červnu došlo navíc k dalšímu zpestření nabídky pro školáky o dalších 15 nových výrobků.

Vydáno

Zdravotnictví

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (5736) bylo v rozhodném období (1/2009 - 12/2009)

  • regulováno maximální cenou 2352 LP a PZLÚ
  • regulováno ohlášením ceny původce 2169 LP a PZLÚ
  • neregulováno 1215 LP a PZL

Reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 2,11 %. Reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly mírný nárůst, a to o 0,78 %.
  
Ceny neregulovaných léčiv meziročně klesly o 4,58 %. Lze to přičíst ustálení vývoje cen těchto léčivých přípravků oproti roku 2008, kdy naopak prudce narostly důsledkem jejich deregulace k 1.1.2008.

 

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1.1. – maximální dvousložkové ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro nákladní vlak a pro vlak osobní přepravy v členění za složku provozování dopravní cesty (řízení provozu) a za složku zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) byly sníženy o 20 %. Záměrem této úpravy bylo zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, která je i nadále znevýhodněna proti dopravě silniční.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se cenová hladina nezměnila.
K 1.4. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 6,3 %.
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 2,8 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Od 1. ledna 2009 bylo do pravidel věcného usměrňování cen pitné a odvedené vody vloženo nové ustanovení, že subjekty, které postupují podle Dohody mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013“ a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, považuje se tento postup za postup podle stanovených pravidel věcně usměrňovaných cen pitné vody a odvedené vody. Český statistický úřad vykázal v roce 2009 (prosinec 2009/ prosinec 2008) nárůst cen pitné a odvedené vody o 9,2 %.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2009 nárůst čistého nájemného o 19,4 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 27,6  % a tržního nájemného o 4,6 %. Nárůst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí u I. kategorie od 21,8 % do 35,1 %, u II. kategorie od 31 % do 45,1 %, u III. kategorie od 35,8 % do 50,5 % a u IV. kategorie od 47,7 % do 63,8 %.