Novinky

2007

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2007.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1.9. nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2007/2008, zohledňující nové sazby národních podpor, stanovené nařízením vlády č. 211/2007 Sb. ze dne 25. července 2007. V návaznosti na diferenciaci sazeb národních podpor podle 2 druhů používané distribuce ve školách, nově zavedenou tímto nařízením vlády, došlo poprvé i k diferenciaci cen dle druhu použité distribuce. Sortiment mléčných výrobků, dodávaných do škol, se výrazně rozšířil.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1.1. byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).
  
K 9. 12. provedly České dráhy změny tarifních podmínek, které se dotkly naprosté většiny cestujících. Zásadně se změnil způsob výpočtu jízdného, zrušil se tzv. pásmový tarif, cestující platí za přesně ujetý počet kilometrů, byly zrušeny příplatky za vlaky EuroCity a InterCity.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4.,2 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 1,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,8 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2007 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,05 v r. 2006 na 1,10 v r. 2007 a byla zvýšena cena autobusu z 3,3 na 3,5 mil. Kč. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku byl doplněn vzorec pro jeho výpočet, který tak nahradil dosud použitý slovní popis, a dále byly nadefinovány investice související s provozováním linkové dopravy.
  
K 1.1. byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2007 za dodávku elektřiny činilo u domácností 7,9 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl pouze 1,2 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 16 %.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1.1. byly zvýšeny maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy a hrazených z prostředků státního rozpočtu a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a hrazených z prostředků jejich rozpočtů.
  
K 1. 2. byly do seznamu zboží s maximálními cenami doplněny maximální ceny pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři a k 1.7. byly zveřejněny určené podmínky této zdravotní péče.
  
V platnosti nadále zůstaly maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů platné od 1.7.2006. Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami byl do konce roku 2007 doplněn o sedm dodatků.
  
Na žádost ministra zdravotnictví byly převedeny z maximálních cen do věcně usměrňovaných cen v průběhu roku 2007 vybrané očkovací látky.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2007 nárůst cen tepelné energie o 3,6 %.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2007 nárůst čistého nájemného o 9,6 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 17,1 % a pokles tržního nájemného o 0,3 %. Nárůst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí mezi 18,5 % až 62,1 %. U 1. kategorie bytů od 18,5 % do 34 % a u 4. kategorie od 43,6 % do 61,2 %.