Novinky

2006

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2006.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1. 9. nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2006/2007 na základě nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým byly schváleny sazby národních podpor pro dodávky mléčných výrobků do škol pro školní rok 2006/2007. Došlo k rozšíření dodávaného sortimentu.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2006 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,03 v r. 2005 na 1,05 v r. 2006 a byla zvýšena cena autobusu z 3,2 na 3,3 mil. Kč.
  
K 1.1. byla v souvislosti s přijetím zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, zrušena bezplatná přeprava důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP a Sdružením bývalých politických vězňů České republiky.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

S účinností od 31. března byl schválen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Podle schváleného zákona se má nájemné zvyšovat od 1.ledna 2007 po čtyři roky v průměru o 14 % ročně, ale velmi diferencovaně podle velikosti a atraktivnosti obce. Základní ceny, cílové hodnoty, maximální přírůstky, územní rozčlenění obcí a roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel a postup při vyhledávání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt obsahuje sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb., které bylo vydáno na základě zmocnění ve výše citovaném zákoně.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4,8 % ( od 2,7 % do 8,9 %).
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,4 % .
K 1.7. nebyly ceny plynu měněny z důvodu nezměněných podmínek na trhu s plynem.
  
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů. Pokles činil 5 % v průměru za všechny kategorie zákazníků, přičemž pro kategorii domácnosti se ceny snížily o 5,5 %.

Vydáno

Elektrická energie

K 1. lednu došlo k průměrnému navýšení cen dodávek elektřiny pro domácnosti o 8,9 %. K nejnižšímu nárůstu cen dodávek elektřiny došlo v regionu středních Čech (o 4,2 %). Naopak k nejvyššímu nárůst cen došlo u domácnosti ze severní Moravy (o 13,3 %).

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1. 1. byla v souvislosti s přijetím zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, zrušena bezplatná přeprava důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP a Sdružením bývalých politických vězňů České republiky.
  
K 10. 12. provedly České dráhy úpravy některých komerčních nabídek. Bylo např. upraveno zákaznické jízdné, které je nově počítáno jako sleva 30% z obyčejného, resp. zvláštního jízdného pro všechna tarifní pásma. Tato změna výpočtu zákaznického jízdného při cestování do 40 kilometrů nemá na cestující dopad, pro tarifní pásma od 41 kilometrů se projeví zvýšením ceny jízdného maximálně o cca 12%. Novinkou je zavedení jízdenky eLiška, která umožňuje cestování mezi dvěma libovolnými krajskými městy v rámci České republiky za jednotnou cenu 140 Kč. Tato nabídka je určena pouze pro držitele čipových In-karet/Rail plus (s aplikacemi In-zákazník, In-junior nebo In-senior) s tím, že jízdenku lze objednat a zaplatit pouze přes internetový obchod, přičemž počet jízdenek omezen. Další změny jsou u síťových jízdenek SONE+.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1.1. zdravotní péče regulovaná maximálními cenami byla rozšířena o neodkladnou a nutnou zdravotní péči poskytovanou pojištěnci.
  
K 1. 7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských a dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo snížení cenové hladiny o 3,94 %, tj. o 2,677 mld Kč.
  
K 2.1. byla snížena maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely z 32 % na 29 %.
  
K 1.8. byla jednotná maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely v jednotné výši 29 % změněna na diferencovanou, která se snižuje v závislosti na skutečně uplatněné ceně léčiva od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele. U radiofarmak byla stanovena jednosložková maximální přirážka ve výši 27 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny pitné vody a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily v souhrnu o 4 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velice diferencovaný.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2006 nárůst věcně usměrňovaných cen tepelné energie v průměru o 10,7 %.