Novinky

2005

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2005.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1.9. - upraveny určené podmínky pro žákovské jízdné a nárok rozšířen i pro žáky a studenty denního studia navštěvující školu v zahraničí, tj. těmto žákům a studentům je přiznávána sleva z místa trvalého bydliště do státní hranice.
  
11.12. - České dráhy provedly úpravy některých komerčních nabídek. Cena Kilometrové banky se zvýšila o 100 Kč a stojí nyní 1 400 Kč, cena jízdenky SONE+ se zvýšila o 30 Kč a stojí 160 Kč. Byla ukončena platnost relační slevy ČD mezi Prahou a Brnem. Na trase Praha – Ostrava začaly České dráhy používat vlaky SuperCity Pendolino, ve kterých cestující zaplatí obyčejné a zvláštní jízdné SuperCity 1. a 2. vozové třídy v závislosti na tarifní vzdálenosti.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1.1. na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví zrušena regulace formou stanovení maximálních cen výkonů za umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou. V případě, že je výkon prováděn účastníku veřejného zdravotního pojištění, podléhají ceny za tento výkon věcnému usměrňování cen.
  
K 1. 7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh došlo ke snížení cenové hladiny indexem 0,9744. Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti předchozímu období činilo -1,472 mld Kč, z toho u léčivých přípravků –1,364 mld Kč. Oproti požadavkům předkladatelů činilo snížení u léčivých přípravků –2,078 mld Kč.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 1,4 % (od – 1,4 do + 3,7 %).
  
K 1.4. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 2,3 %, u distribučních společností o 2,5 % a předacích cen od společnosti RWE Transgas o 3,5 %.
  
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,3 % vlivem růstu předacích cen od společnosti RWE Transgas o 7,1 %.
  
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 17,4 % vlivem růstu předacích cen od společnosti RWE Transgas o 27,6 %.

Vydáno

Elektrická energie

K 1. lednu 2005 došlo ke zvýšení průměrné ceny dodávek elektřiny maloodběru pro domácnosti o 4,3 % podle sdělení ERÚ (ČSÚ vykázal nárůst 4,9 %). Nejvyšší nárůst byl na jižní Moravě o 7,6%, na severní Moravě a ve východních Čechách o 5%, ve středních a severních Čechách o 4,9 %. Naopak elektřina zlevnila v jižních Čechách o 5,8 %.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Od 20.9. nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2005/2006 na základě nařízení vlády č. 371/2005 Sb, kterým byly schváleny sazby národních podpor pro nový školní rok.

Vydáno

Tepelná energie

Od 1.ledna 2005 došlo v jednotlivých lokalitách k odlišné změně cen tepelné energie, především ve vazbě na změnu cen paliv použitých k výrobě tepla, a to v průměru do 3 % u cen tepelné energie vyrobené z uhlí, v průměru do 7 % u cen tepelné energie vyrobené z ostatního paliva, zejména z důvodu nárůstu ceny zemního plynu. ČSÚ vykázal za celý rok 2005 nárůst věcně usměrňovaných cen tepelné energie o 6,5 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Věcně usměrňované ceny pitné vody a ceny odvedené vody se v průměru zvýšily v souhrnu o 4,8 %. V jednotlivých oblastech byl vývoj cen diferencovaný. Rozšiřuje se uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2005 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,02 v r. 2004 na 1,03 v r. 2005 a byla zvýšena základna pro propočet věcně usměrňované ceny jízdného v průměru o cca 2,18 %.
  
1.9. - upraveny určené podmínky pro žákovské jízdné a nárok na žákovské jízdné byl rozšířen i pro žáky a studenty denního studia navštěvující školu v zahraničí, tj. těmto žákům a studentům je přiznávána sleva z místa trvalého bydliště do státní hranice.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

K 1. květnu 2005 byly cenovým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu stanoveny nové maximální ceny za vnitrostátní a mezinárodní telekomunikační služby poskytované ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Jednalo se nejen o oboustrannou úpravu (zvýšení i snížení) výše maximálních cen, ale i změnu struktury cen. Český statistický úřad vykázal nárůst regulovaných cen telekomunikačních služeb v roce 2005 o 14,4 %.

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1.7. - upraveny maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty. Hlavními změnami úpravy je zavedení maximálních cen s ohledem na typ tratě, kterou dopravce využívá (tj. tratě zařazené do evropského železničního systému, ostatní celostátní tratě a tratě regionální) s tím, že maximální ceny byly schváleny ve výši, která představuje zvýšení průměrné ceny pro nákladní vlak o cca 10 %. Současně se změnou maximálních cen byly zavedeny slevy pro stanovené přepravy, které jsou uváděny v prohlášení o dráze vydávaném podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

V prosinci 2005 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pořadí již třetí znění návrhu zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. V únoru 2006 projednal návrh zákona Senát a navrhl určité změny a následně tyto změny odsouhlasila Poslanecká sněmopvna 14. března 2006. zákon má nabýt účinnosti od 31.3. 2006.