Novinky

2004

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2004.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

K 1. květnu v souvislosti se vstupem do EU byl rozšířen o další položky seznam specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí) se stanovenými maximálními cenami.
  
K 1. červenci vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh bylo zachování celkové cenové stability cenové hladiny (index 99,7). Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů činilo -2,3 mld. Kč, z toho u léčivých přípravků 2,2 mld Kč.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1. 9. bylo v souladu s usnesením vlády č. 624/2003 zavedeno zvláštní jízdné pro žáky a studenty všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolení ve střední, vyšší odborné nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia k dojíždění z místa trvalého pobytu do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi.
  
Žáci škol ve věku do 15 let se přepravují za zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5% obyčejného jízdného uplatňovaného dopravcem, žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let se přepravují za zvláštní jízdné ve výši maximálně 75% obyčejného jízdného uplatňovaného dopravcem.
  
K 12. 12. provedly České dráhy úpravy některých komerčních nabídek. Cena Karty Z všech držitelů (dospělé osoby, důchodci, děti, ZTP) se zvýšila na 200 Kč, cena Kilometrické banky 2000 stojí 1 300 Kč, cena Senior pasu se zvyšuje o 100 Kč a stojí 600 Kč, ale nabídka se rozšířila také na spěšné vlaky. Zvýšila se cena předplatních čtvrtletních jízdenek z 36násobku na 40násobek zpáteční jízdenky. Naopak výhodnější je skupinová jízdenka, zpáteční slevy ve vlacích EC a IC zlevnily o 60 Kč. Nově je zavedena bezplatná přeprava kočárku s dítětem.

Vydáno

Elektrická energie

K 1. 1 byly zvýšeny ceny elektrické energie regionálních distribučních společností pro jednotlivé typy odběratelů v procentech takto:

Vydáno

Tepelná energie

Energetický regulační úřad stanovil pro regulaci cen tepelné energie, že nárůst meziročních nákladů, které jsou kalkulovány do cen, má odpovídat pouze meziročnímu růstu odpisů majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie a meziročnímu nárůstu pojistného majetku. V lokalitách, kde dodavatelé tepelné energie dosud uplatňují rozdílné ceny pro domácnosti a ostatní odběratele, pokračovalo postupné sjednocení cen tepelné energie pro dodávky na stejné úrovni a se shodným charakterem. Rozdíl cen za příslušné dodávky tepelné energie určené v konečné spotřebě domácnostem a za dodávky ostatním odběratelům bude v roce 204 snížen na polovinu. Český statistický úřad vykázal v roce 2004 nárůst cen tepelné energie o 2,5 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Pokračovalo věcné usměrňování cen.V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2004 koeficient růstu provozních nákladů z důvodu zvýšení spotřební daně pohonných hmot zvýšen z 1,00 v r. 2003 na 1,02 v r. 2004. V roce 2004 někteří dopravci provedli úpravy cen jízdného, změnami jízdného došlo k navýšení jízdného o cca 1,6%.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. z důvodu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty u telekomunikačních výkonů z 5 % na 22 % umožnil Český telekomunikační úřad navýšení stanovených maximálních cen univerzální služby o 16,2 %
  
1. 5. došlo v sazbě daně z přidané hodnoty u telekomunikačních výkonů k další změně, a to ke snížení z 22 % na 19 %. Český telekomunikační úřad cenovým rozhodnutím zrušil navýšení maximálních cen o 16,2 % a nově umožnil navýšení o 13,3 %. Ke stejnému datu byla při zachování výše maximální ceny za jeden impuls zkrácena délka tarifních impulsů uskutečněných z veřejných telefonních automatů a z veřejných telefonních hovoren.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1.5. v souvislosti se vstupem do EU, byl rozšířen seznam zboží s regulovanými cenami o položku mléčné výrobky pro žáky se stanovenými maximálními cenami.
  
V těchto cenách bylo nezbytné zohlednit výši poskytovaných unijních podpor, stanovených na řadu let dopředu (nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, resp. nařízení Komise (ES) č. 816/2004) a výši našich národních výrobkových podpor, schvalovaných s ohledem na finanční možnosti každoročně (nařízení vlády č. 205/2004 Sb.).