Novinky

2003

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2003.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1.1.byla upravena maximální cena za použití vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah ze třísložkové na dvousložkovou, a to na složku za řízení provozu a na složku za infrastrukturu dopravní cesty s tím, že ve vzorci pro výpočet maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty byly zavedeny nové koeficienty (koeficient zohledňující hmotnost vlaku při provozování dopravní cesty, koeficient zohledňující počet činných hnacích vozidel nezávislé trakce na elektrizovaných tratích, koeficient vztahující se k počtu činných hnacích jednotek). Maximální cena je stanovena zvlášť pro nákladní vlak a osobní vlak. Takto nově stanovená maximální cena je v průměru o cca 44% nižší ve srovnání s trojsložkovou cenou platnou do 31.12.2002.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1. srpnu vstoupily v platnost nové maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).
  
Podle kapitoly 7 bodu 1 k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 101/2002 Sb., dochází každoročně od 1. 7. ke zvýšení minutové režijní sazby přiřazené touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, publikovanou Českým statistickým úřadem. V roce 2003 se jednalo o zvýšení minutové režijní sazby ve výši 1,8 %.
  
1.7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 97,13). Což představuje snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů o 1,3 mld. Kč (z toho snížení cenové hladiny u léčivých přípravků činí 1,2 mld Kč).

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Na počátku roku 2003 přetrvávala ještě platnost cenového moratoria, které vyhlásila vláda svým nařízením č. 567 s účinností od 20. prosince 2002 na dobu 3 měsíců. Cenové moratorium skončilo 19. března 2003. Protože v roce 2003 nebyl zákon o nájemném schválen Poslaneckou sněmovnou, nebylo nájemné v roce 2003 regulováno.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Pokračovalo věcné usměrňování cen. Snížením koeficientu růstu provozních nákladů (z 1,01 v r. 2002 na 1,00 v r. 2003) reagováno na příznivý vývoj cen pohonných hmot.
V roce 2003 dopravci neprovedli úpravy cen jízdného a jízdné nezvyšovali.

Vydáno

Elektrická energie

K 1. 1. ERÚ zavedl individuální ceny pro jednotlivé regionální distribuční společnosti i pro kategorie domácností. Tím došlo k úplnému odstranění křížových dotací mezi jednotlivými kategoriemi odběratelů. U jednotlivých distribučních společností a kategorií odběratelů došlo k těmto změnám cen:

Vydáno

Tepelná energie

Energetický regulační úřad v rámci věcného usměrňování cen tepelné energie stanovil meziroční možný nárůst ceny u dodávek pro obyvatelstvo maximálně o 3,50 Kč/GJ bez vlivu paliva a bez vlivu sjednocování cen pro domácnosti a pro ostatní odběratele. Český statistický úřad vykázal v roce 2003 nárůst cen tepelné energie o 0,2 %, což je vůbec nejnižší nárůst cen tepelné energie od liberalizace cen k 1. lednu 1991.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

Během roku 2003 provedly České dráhy úpravy a rozšíření komerčních nabídek jízdného, které měly vrátit cestující na železnici. Např. k 1.6.2003 zavedly první z relačních slev na trase Praha – Brno. Jízdné na této trase činilo 140 Kč a České dráhy tím začaly konkurovat autobusovým dopravcům. K 1.10.2003 na základě průzkumu byly podmínky pro její přiznání upraveny.
  
Další úpravy v komerčních nabídkách připravily České dráhy k 1.7.2003 (např. odbavování skupin, kilometrová banka) a k 14.12.2003, kdy zavedly nabídku SONE+(jednodenní síťovku platnou v sobotu nebo v neděli až pro pět osob).