Novinky

2000

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2000.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

Na základě usnesení vlády č. 641/1999 nedošlo jako v jiných létech k vydání seznamu nových maximálních cen léků a zdravotnických výrobků a platily nadále ceny z roku 1999. Ke změnám cen jednotlivých výrobků docházelo, v souladu s usnesením vlády, pouze na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

28.5. bylo zvýšeno maximální jízdné v průměru o 10,7 %, přičemž obyčejné jízdné se zvýšilo o 10,9 %, jízdné pro důchodce a děti do 15ti let o 9,2 % a pro zdravotně postižené občany o 11,3 %. Současně došlo k diferenciaci jízdného v závislosti na přepravní vzdálenosti.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. se zvýšily maximální ceny vnitrostátních telekomunikačních výkonů v průměru o 5,2 %, maximální ceny mezinárodních výkonů naopak poklesly o 14,5 %. Celková cenová hladina se tak zvýšila pouze o 0,5 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Věcně usměrňované ceny se v průměru zvýšily o 12, 7 %. Jedním z faktorů, který se promítl do nárůstu cen, bylo snížení koeficientu umožňujícího přerozdělení zisku v cenách pro ostatní spotřebitele ve prospěch udržení nižších cen pro domácnosti z 3 na 2.

Vydáno

Tepelná energie

1.1. byl v rámci pravidel věcného usměrňování cen snížen limit možného meziročního růstu průměrné ceny dodávek domácnostem z 3,9 % na 3,5 %. Výrazně byla omezena možnost výjimek z tohoto pravidla.

Vydáno

Elektrická energie

1.1. byly zvýšeny maximální ceny pro dodávky domácnostem o 15 %, pro maloodběratele o 1,9 % a pro velkoodběratele z velmi vysokého napětí o 4,4 %. U dodávek velkoodběratelům z vysokého napětí se ceny snížily o 3,3 %.
21.2. nabyly účinnosti nové předací ceny elektřiny z ČEZ a.s., do osmi elektrárenských společností.
1.5. byly provedeny dílčí úpravy předacích cen přerozdělením zisku v závislosti na nákladovosti jednotlivých elektrárenských společností.

Vydáno

Plynná paliva

1.1. se zvýšily maximální ceny pro dodávky domácnostem o 15 %, velkoodběratelům o 4,2 %, středním odběratelům o 11,3 % a maloodběratelům o 10,6 %. Současně byla zavedena nová tarifní stupnice pro konečné spotřebitele.
  
1.4. se zvýšily předací ceny z TRANSGASU distribučním společnostem. V návaznosti na ně stouply maximální ceny pro ostatní odběratele v průměru o 14 %. Ceny dodávek domácnostem se nezměnily.