Novinky

1999

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1999.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Plynná paliva

1.1. se snížily maximální ceny zemního plynu dodávaného s. p. Transgas distribučním společnostem o 10 %. Stálý plat se nezměnil.
Ceny plynu dodávaného domácnostem se neměnily. Pro ostatní odběratele se snížily o 8 % v průměru.
1.9. byly dále sníženy ceny plynu dodávaného Transgasem distribučním společnostem o cca 4 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

K 1.1. byla aktualizována výchozí cenová základna pro věcné usměrňování cen v roce 1999 podle skutečně realizovaných průměrných cen za všechny dopravce v roce 1998. Současně byla z pravidel věcného usměrňování vypuštěna možnost promítání růstu provozních nákladů (příznivý vývoj cen pohonných hmot). Zvýšení cen se odhadovalo na cca 8 %. Skutečný vykázaný růst jízdného však byl pouze 2,4 %.

Vydáno

Elektrická energie

15.1. byly stanoveny maximální ceny elektrické energie dodávané ČEZ, a.s., osmi distribučním společnostem. Ceny distribučních společností při dodávkách domácnostem se nezměnily.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. se zvýšily maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 3,9 %. Přitom místní hovorné se v průměru zvýšilo o cca 27 %, meziměstské hovorné se naopak snížilo o cca 7 % a mezinárodní hovorné o cca 24 %.
  
V rámci uvedeného cenového pohybu se cena za užívání samostatné účastnické stanice zvýšila o 35 % (ze 100 Kč na 135 Kč) a cena tarifního impulsu při současném jeho zkrácení o třetinu pro místní hovorné a I. meziměstské pásmo o 8,3 % (z 2,40 Kč na 2,60 Kč). Pro bytové stanice byl jako částečná kompenzace zvýšených nákladů zvýšen z 10ti na 15 počet zlevněných impulsů měsíčně.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Vyhláškou č. 41/1999 Sb., ze dne 22. února 1999, byla novelizována vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravila pravidla zvýšení nájemného pro období od 1.7.1999 do 30.6.2000. Proti dosud platným třem koeficientům (inflace, koeficient růstu nájemného podle velikosti obce a rozhodovacího koeficientu vlády) pro stanovení maximální výše nájemného v daném období byl zaveden pouze jeden koeficient vyjadřující průměrnou změnu cen stavebních prací v předchozím kalendářním roce.
Koeficient změny cen stavebních prací byl vyhlášen ve výši 1,093 a tím se zvýšilo maximální nájemné o 9,3 %.

Vydáno

Zdravotnictví

1. 5. vstoupil v platnost nový Seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se snížila v průměru o 3,7 %, z toho u léků o 3,8 % (tuzemsko + 0,4 %, dovážené výrobky - 4,8 %) a u prostředků zdravotnické techniky o 0,6 % (tuzemsko + 4,6 %, dovážené výrobky - 3,8 %).
  
1. 8. byla snížena maximální přirážka obchodu (velkoobchod a maloobchod) u léků z 35 % na 32 % z ceny výroby či dovozu.

Vydáno

Tepelná energie

1.1. bylo zpřísněno pravidlo pro maximálně možné meziroční zvýšení věcně usměrňované ceny tepla dodávaného domácnostem (u cen do 350 Kč/GJ to bylo 3,9 %, u cen nad 350,- Kč/GJ 2,9 %). Skutečný růst cen v roce 1999 byl v průměru 2,9 %.