Novinky

1995

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1995.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Rozhlasové a televizní koncese

1. 4. zrušeny maximální ceny za rozhlasovou a televizní koncesi, místo nich je od 1. 4. zákonem č. 252/1994 Sb. stanoven rozhlasový a televizní poplatek (rozhlasový poplatek se zvýšil na 25,- Kč).

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 4. se zvýšilo obyčejné jízdné o 60 % při současné úpravě rozpětí kilometrických pásem a vyšším zvýšení cen v kratších tarifních vzdálenostech.
Byla zrušena regulace cen dovozného zavazadel a psů a regulace cen místenek.

Vydáno

Tepelná energie

1.1. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 10 % a k 1. 9. o dalších 7 % a dosáhly 163 Kč/GJ.
  
K 1. 1. byly zrušeny ve věcném usměrňování cen výrobců a distributorů některé restrikce (uvolnění v oblasti správní režie a zvýšení podílu zisku určeného na investice).
  
Věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávaná domácnostem, ke které byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, dosáhla v průměru výše 253,30 Kč/GJ a proti roku 1994 byla vyšší o 9,7 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Věcně usměrňované ceny byly značně diferencované a pohybovaly se u největších vodárenských společností v intervalu 14 až 22 Kč/m3. U menších podniků byly odchylky až 35 % nahoru a dolů od tohoto minima a maxima.

Vydáno

Automobilové benziny a motorová nafta

Věcně usměrňované ceny benzinů byly v důsledku rozšiřující se konkurence různých prodejců značně diferencované. V průměru však cenová úroveň odpovídala úrovni druhého pololetí 1994.

Vydáno

Plynná paliva

Maximální ceny pro domácnosti byly k 1. 6. zvýšeny u zemního plynu o 10 %, což je v průměru na 2,76 Kč/m3 a u svítiplynu o 15 %, v průměru na 1,27 Kč/m3.
Maximální ceny pro ostatní spotřebitele stouply v průměru o 4 %.

Vydáno

Elektrická energie

1. 6. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 12 % s vyšším zvýšením u přímotopného vytápění (o 14 %) a nižším u sazby BS (o 8 %). Průměrná cena za 1 kWh dosáhla 0,99 Kč.

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. byla zvýšena maximální cena jednoho bodu z 0,75 Kč na 0,80 Kč.
  
1. 4. byl vydán nový „Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a optických výkonů“ s maximálními cenami výrobců a dovozců. Ceny se v průměru zvýšily o 1 %.
  
U vybraných zdravotnických výrobků, u kterých došlo k největšímu nárůstu maximálních cen výrobců a dovozců, byly sníženy maximální sazby obchodních přirážek.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. byla v rámci věcného usměrňování cen jízdného pro účely propočtu zisku aktualizována pořizovací cena autobusu z 1,5 mil. Kč na 1,7 mil. Kč. Toto opatření se odrazilo v navýšení cenové hladiny jízdného v pravidelné autobusové dopravě od 1. ledna o cca 4 %.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. zvýšeny maximální ceny radiokomunikačních služeb a rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů o cca 12,1 %; sjednocena forma cenové regulace pro provozovatele ze zákona a komerční provozovatele (maximální ceny).
  
1. 4. zvýšeny maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 7 %, maximální ceny mezistátního hovorného se snížily v průměru o 7 %, meziměstský telefonní provoz se zvýšil o 18,75 %; maximální ceny za pronájem telekomunikačních vedení a okruhů sníženy v průměru o 20 %; telegrafní a dálnopisné služby přeřazeny do věcně usměrňovaných cen; služby vnitrostátních pošt přeřazeny do regulace formou věcného usměrňování, současně se zvýšila cenová úroveň o 21 %.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

1. 7. zvýšeno maximální nájemné (čisté) v průměru o 22,6 % podle vyhlášky MF č. 30/1995 Sb. Byly provedeny následující změny v oblasti nájemného:
- nájemné není regulováno při sjednávání nájmu s novým nájemcem volného bytu,
- v rekonstruovaných a modernizovaných bytech se uplatňuje věcně usměrňované nájemné,
  
- maximální nájemné za vybavení bytu může zahrnout i úroky placené pronajimatelem, pokud nové vybavení bytu bylo pořízeno z úvěru sjednaného po 30. 6. 1995,
  
- v bytech LBD a v bytech nově vznikajících družstev a jiných právnických osob vytvořených nájemci se nájemné reguluje formou věcného usměrňování (pro nájemníky, kteří zůstali mimo právnickou osobu, platí i nadále maximální nájemné).