Novinky

1993

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1993.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. zvýšení maximálních cen o 5 % sazbou daně z přidané hodnoty; maximální cena pro domácnosti se zvýšila na 0,85 Kč/kWh, pro ostatní odběratele na 1,61 Kč/kWh.

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. zvýšení maximálních cen farmaceutických výrobků od výrobců o 17 %, protetických výrobků o 26 % a brýlových obrub o 22 %; zvýšení maximální ceny jednoho bodu z 0,60 Kč na 0,75 Kč.
1. 4. rozšíření regulace maximální cenou na zdravotní výkony
- hrazené orgány státní správy z prostředků státního rozpočtu,
- orgány justice, prokuratury a policie z prostředků vlastního rozpočtu.
1. 7. zvýšení maximálních cen všech zdravotnických výrobků v průměru o 1 až 2 % (zavedení cel při dovozu).
1. 9. rozčlenění maximální ceny výkonu umělé přerušení těhotenství na maximální ceny výkonů
- poskytovaných praktickým lékařem - gynekologem,
- laboratorní vyšetření,
- nemocniční péči.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. maximální ceny zvýšeny o 5 % daň z přidané hodnoty.
  
1. 10. maximální ceny telekomunikačních výkonů zvýšeny o 15 %, z toho telefonní provoz o 25 %, telegrafní provoz o 104 % a ceny služeb dálnopisu o 7 %, radiokomunikačních výkonů o 22,2 %, u pronájmu za telekomunikační vedení a okruhů maximální ceny byly sníženy o 20 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. zrušena kategorie dělnického jízdného
1. 4. maximální ceny jízdného zvýšeny o 10 %.
1. 9. zvýšeny maximální ceny obyčejného jízdného o 10 %, jízdného pro tělesně postižené občany o 40 %, žákovského jízdného o 100 %.

Vydáno

Železniční vnitrostátní nákladní doprava

1. 4. maximální ceny nákladní dopravy zvýšeny o 26 %.
  
1. 9. ceny přepravy deregulovány, což se odrazilo v 10 % vzrůstu cen; stanovena maximální cena za použití (pronájem) dopravní cesty za vlak a 1 km jízdy 176,- Kč a dodání elektrické trakční energie za 1 km 17,- Kč.

Vydáno

Plynná paliva

1. 1. ceny zvýšeny o daň z přidané hodnoty 5 %. V průměru ceny pro domácnosti dosahovaly maximální výše 2,28 Kč/m3, pro ostatní spotřebitele v průměru 3,30 Kč/m3.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

1. 7. uvolnění nájemného sjednávaného s novými nájemci v rodinných domech, pro cizince a v nových bytech postavených bez účasti veřejných prostředků, věcné usměrňování nájemného z bytů, jejichž stavba je financována z veřejných prostředků a je povolena po 30. 6. 1993.

Vydáno

Tepelná energie

1. 1. státní dotace jsou směrovány vlastníkům objektu (do té doby výrobcům tepla); maximální cena dodávek pro domácnosti zvýšena o 12 % včetně daně z přidané hodnoty a činila 120,- Kč/GJ.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 1. zrušena kategorie dělnického jízdného.
23.5. zrušena regulace maximálních cen za lůžko a lehátko.
1. 9. zvýšeny maximální ceny žákovského jízdného o 100 %.
15. 10. snížena věková hranice žákovského jízdného pro 50 % slevu z 16 na 15 let.