Novinky

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje, ve spolupráci s příslušnými útvary se podílí na vzniku a vývoji rozpočtového informačního systému...

ilustrace
 • tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje,
 • ve spolupráci s příslušnými útvary se podílí na vzniku a vývoji rozpočtového informačního systému,
 • předkládá odboru Financování územních rozpočtů a programové financování podklady pro tvorbu rozpočtového systému z hlediska potřeb rozpočtování systému výdajových bloků, metodiky tvorby závazných ukazatelů, provádění rozpočtových opatření, dalších požadavků k sestavení SR a SZÚ,
 • metodicky řídí tvorbu struktury příjmových a výdajových bloků, včetně jejich rozpadu, a začleňuje do nich programy spolufinancované z rozpočtu EU,
 • tvoří metodiku závazných ukazatelů příjmů a výdajů SR, postupu u společných programů zajišťovaných v působnosti více kapitol SR, včetně tvorby příslušné přílohy zákona o SR,
 • tvoří metodiku zpracování návrhů rozpočtu kapitol předkládaných příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, tzv. „kapitolních sešitů“,
 • podílí se na tvorbě zákona o SR na příslušný rok, zejména zpracovává přílohu tohoto zákona s ukazateli zákona dle jednotlivých kapitol,
 • zpracovává podklady pro návrh SR a střednědobého výhledu za oblast OSS a PO,
 • vyhodnocuje účinnost aplikace metodiky na rozpočty kapitol a využívá získaných poznatků k rozvoji, prohlubování a zpřesňování metodiky,
 • podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti své působnosti,
 • vypracovává návrhy, provádí změny a podává výklady k některých prováděcím předpisům k zákonu č. 218/2000 Sb.,
 • vede evidenci o rozpočtových opatřeních, zpracovává celkové přehledy o rozpočtu po změnách za jednotlivá čtvrtletí roku, přehledy a časové řady o plnění ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých letech,
 • zajišťuje metodicky realizaci finančního vypořádání vztahů se SR, se SFA a s Národním fondem, zpracovává celkové přehledy o výsledcích finančního vypořádání vztahů se SR, SFA a Národním fondem,
 • zajišťuje při tvorbě prováděcích právních předpisů, které spadají do působnosti oddělení, implementaci prostředků EU,
 • tvoří prováděcí vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb. a k zákonu č. 139/2006 Sb. vztahující se k projektům PPP,
 • tvoří související právní úpravu, vztahující se k rozpočtovým dopadům projektů PPP,
 • metodicky řídí monitoring a regulaci dlouhodobých rozpočtových dopadů projektů PPP,
 • vede a na základě podkladů poskytnutých odbory Financování kapitol státního rozpočtu I a Financování kapitol státního rozpočtu II aktualizuje databázi dlouhodobých závazků státního rozpočtu a státních fondů z titulu schválených smluv na projekty PPP,
 • na základě podkladů poskytnutých odborem Financování územních rozpočtů a programové financování vede a aktualizuje databázi závazků územních samosprávných celků vzniklých z PPP smluv,
 • spolupracuje s odbory Financování územních rozpočtů a programové financování, Financování kapitol státního rozpočtu I a Financování kapitol státního rozpočtu II na stanoviscích ke studiím proveditelnosti a návrhům PPP smluv,
 • tvoří metodiku rozpočtování v rámci státní pokladny včetně zapojení EDS/SMVS,
 • provádí nastavení procesů přípravy rozpočtu a realizace rozpočtových opatření v rámci státní pokladny,
 • provádí školení klíčových uživatelů státní pokladny v rámci působnosti oddělení,
 • poskytuje spolupráci v legislativním procesu, týkajícího se státní pokladny v rámci působnosti oddělení,
 • analyzuje požadavky na funkcionality státní pokladny v rámci působnosti oddělení.