Novinky

oddělení 7206 - Právní podpora

Zajišťuje zastupování ministerstva ve správním řízení a v občanskoprávních a obchodních soudních řízeních souvisejících s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a s realizací rozhodnutí o privatizaci...

ilustrace
 • zajišťuje zastupování ministerstva ve správních řízeních a v občanskoprávních soudních řízeních souvisejících s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a s realizací rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb.; rozhoduje o podání případných opravných prostředků a zpracovává je,
 • zpracovává žaloby a další návrhy na zahájení řízení a podání v řízeních v souvisejících s působností odboru,
 • zodpovídá obecně za styk se soudy a správními úřady ve věcech týkajících se soudních a správních řízení vzniklých v souvislosti s privatizací podle zákona č. 92/1991 Sb.,
 • jedná s advokátními kancelářemi, které se na odbor nebo oddělení obracejí s cílem předcházet soudním sporům vzniklým v rámci privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a v rámci realizace rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb.,
 • vede evidenci žalob oddělení, zajišťuje vyznačení doložky právní moci, uplatňuje náhradu nákladů soudních řízení,
 • vyřizuje v součinnosti s ostatními útvary dotazy soudů související s privatizací podle zákona č. 92/1991 Sb. a poskytuje jim informace,
 • navrhuje podle analýzy vývoje soudních sporů další nejvhodnější postup v řízeních a předkládá v případě potřeby návrhy opatření k jejich ukončení a k zabránění dalším sporům,
 • zpracovává návrhy na insolvenční řízení, ve věcech které souvisí s privatizací podle zákona č. 92/1991 Sb. a zajišťuje jejich evidenci; jedná se správci konkurzní podstaty a s insolvenčními správci, účastní se přezkumného řízení a práce věřitelských výborů,
 • vypracovává trestní oznámení na nabyvatele privatizovaného majetku v případech podezření ze spáchání trestného činu, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení,
 • řídí metodicky činnost externích právních zástupců ministerstva zastupujících ministerstvo v soudních sporech evidovaných odborem, sleduje realizaci uzavřených smluv o právní pomoci, kontroluje vyúčtování odměn po stránce formální a věcné,
 • vykonává správu všech pohledávek, převedených na ministerstvo ze společnosti Česká inkasní, s.r.o. v likvidaci; předává odboru Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru podklady a pokyny k účtování o těchto pohledávkách,
 • zastupuje ministerstvo v soudních nebo jiných řízeních, která souvisejí s činností bývalé ČKA a bývalého SCP, vyjma agendy mezinárodněprávních a pracovněprávních sporů,
 • koordinuje postupy při vedení právních sporů, jejichž účastníkem je ministerstvo, na které přešla práva a závazky bývalé ČKA a bývalého SCP, navrhuje podle analýzy vývoje soudních sporů další nejvhodnější postup a předkládá v případě potřeby návrhy opatření k jejich ukončení a k zabránění dalším sporům,
 • zodpovídá za řešení veškerých právních případů týkajících se portfolia po zaniklé ČKA a zaniklého SCP,
 • předává podklady pro soudní řízení ÚZSVM podle § 3 a 9 zákona č. 201/2002 Sb. a zajišťuje i další spolupráci s ÚZSVM v rámci své působnosti,
 • vede evidenci rozhodčích řízení souvisejících s agendou bývalé ČKA,
 • vede evidenci trestních řízení a trestních oznámení podaných nebo souvisejících s agendou bývalé ČKA,
 • vyřizuje dotazy orgánů činných v trestním řízení, které se týkají odepsaných a postoupených pohledávek,
 • kontroluje a dává připomínky k udělení plných mocí, pověření a rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti ve svěřené působnosti,
 • zajišťuje agendu ochranných známek bývalé ČKA a jejích právních předchůdců,
 • podílí se na realizaci schváleného právního řešení obchodních případů, zejména na přípravě smluv, soudních podání a jiných právních úkonů,
 • vypracovává v rámci odboru právní posudky k materiálům týkajícím se činností ministerstva, které mají právní souvislosti, zejména ke smlouvám a dokumentům obdobné povahy,
 • v rámci odboru poskytuje právní poradenství a konzultace,
 • poskytuje součinnost podle rámcových smluv nabyvatelům bloků pohledávek z agendy bývalé ČKA nebo jejích právních předchůdců, a to zejména v soudním a správním řízení,
 • zajišťuje agendu spojenou s vypořádáním blokových transakcí realizovaných v minulosti,
 • zajišťuje komunikaci a koordinuje administrativu spojenou s individuálně postoupenými aktivy,
 • zajišťuje případné zpětné postoupení nebo vrácení pohledávek na ministerstvo,
 • sleduje informace o nových skutečnostech u konkursů a likvidací,
 • přebírá odepsané pohledávky a zajišťuje správu těchto pohledávek.