Novinky

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Tvoří strategii pro vedené a očekávané mezinárodní spory vzniklé z titulu smluv o podpoře a ochraně investic, zajišťuje koordinaci probíhajících sporů, a to včetně nezbytné meziresortní koordinace dotčených správních úřadů, řeší spory vyplývající z uzavřených smluv o podpoře a ochraně investic...

ilustrace
 • tvoří strategii pro vedené a očekávané mezinárodní spory vzniklé z titulu smluv o podpoře a ochraně investic, zajišťuje koordinaci probíhajících sporů, a to včetně nezbytné meziresortní koordinace dotčených správních úřadů,
 • řeší spory vyplývající z uzavřených smluv o podpoře a ochraně investic,
 • posuzuje oznámení zahraničních subjektů týkající se možného porušení příslušné dohody o podpoře a ochraně investic ze strany ČR,
 • posuzuje oznámení o zahájení sporu zahraničním subjektem proti ČR podle příslušné dohody o podpoře a ochraně investic, včetně oprávněnosti nároku zahraničního investora; připravuje podklady a účastní se jednání se zahraničním investorem v rámci lhůty pro smírné řešení sporu; připravuje nebo se podílí na přípravě právních dokumentů pro smírné ukončení sporu,
 • posuzuje žaloby podané zahraničními subjekty proti ČR v rámci zahájeného arbitrážního řízení na základě dohod o podpoře a ochraně investic; podílí se na přípravě podání předkládaných ČR v arbitrážním řízení a provádí koordinaci zvolené strategie ČR v celém průběhu sporu,
 • vypracovává právní stanoviska k oznámením zahraničních subjektů ve věci údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a jiných správních úřadů,
 • v agendě sporů vyplývajících ze Smlouvy a státní záruky uzavřené mezi MF a ČSOB spolupracuje s odborem Právní podpora dispozic s majetkem státu v době před zahájením rozhodčích řízení v těchto sporech a po zahájení rozhodčích řízení spolupracuje s ÚZSVM a právním zástupcem ČR na koordinaci a řešení těchto sporů,
 • zpracovává podklady obsahující kvalifikační kritéria pro výběr právního zástupce ČR na základě zákona č. 137/2006 Sb., vyhodnocuje nabídky uchazečů z hlediska splnění kritérií stanovených v zadávacích podmínkách,
 • spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 137/2006 Sb. a koordinuje jeho činnost při poskytování právních služeb ČR v průběhu smírného řešení sporu a v arbitrážním řízení,
 • provádí ekonomické výpočty a analýzy v návaznosti na průběh právních sporů, zajišťuje příslušná účetní a konsolidovaná data,
 • zajišťuje spolupráci s externími partnery při vytváření průřezových a odvětvových ekonomických analýz, sloužících jako podklad pro vedení právních sporů,
 • posuzuje právní předpisy a individuální právní akty z hlediska potencionálních arbitrážních sporů,
 • připravuje podklady a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací (OECD, WTO, OSN - UNCTAD, UNCITRAL, UNIDROIT, ICSID apod.),
 • připravuje návrhy a sjednává dvoustranné, popř. mnohostranné dohody o podpoře a ochraně investic; zabezpečuje veškeré činnosti spojené se vstupem těchto dohod v platnost,
 • zpracovává návrhy a podílí se na sjednávání dohod o podpoře a ochraně investic sjednávaných v rámci EU; zabezpečuje účast na jednáních příslušných orgánů EU týkajících se sjednávání těchto smluv,
 • provádí revizi uzavřených dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic z hlediska komunitárního práva; zabezpečuje slučitelnost těchto dohod s komunitárním právem,
 • zajišťuje výklad a vyhodnocuje závěry z aplikace uzavřených mezinárodních dohod o ochraně investic a dále mj. analyzuje a eviduje případné porušení těchto dohod třetími státy vůči českým subjektům a koordinuje postup dotčených správních úřadů,
 • posuzuje právní předpisy z hlediska závazků ČR vyplývajících z dohod o ochraně a podpoře investic a mezinárodní dohody, kterými je ČR vázána, z hlediska volného pohybu kapitálu a plateb, včetně případného omezení pohybu kapitálu a plateb vůči vybraným státům; vyhodnocuje závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v oblasti volného pohybu kapitálu a mezinárodní ochrany investic,
 • analyzuje příslušné dokumenty EU, ESVO, OECD a dalších mezinárodních seskupení a zpracovává podklady pro jednání s těmito institucemi; v návaznosti na zjištěné skutečnosti navrhuje úpravy dotčených právních předpisů za účelem jejich harmonizace s právními předpisy ES/EU, resp. s dalšími mezinárodními závazky ČR.