Novinky

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou...

ilustrace
 • zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou,
 • zpracovává rozbory rozhodnutí soudů za účelem poskytování právního poradenství věcně příslušným útvarům ministerstva,
 • vyjadřuje se k možnosti využití externích právních služeb v rámci příslušné směrnice ministra financí,
 • vede evidenci a archivuje spisové materiály k soudním sporům, v nichž bylo v minulosti ministerstvo zastoupeno advokátní kanceláří, a vypracovává rozbory právního a skutkového stavu soudních řízení pro potřeby subjektů zastupujících ministerstvo,
 • zpracovává stanoviska k právním problémům ve věci obchodně závazkových vztahů pro potřeby a na základě požadavků ostatních útvarů ministerstva,
 • vypracovává stanoviska k materiálům pro jednání PV ministerstva,
 • poskytuje pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a na jejich žádost v konkrétních případech právní poradenství k řešení závažných právních problémů, které vyplynuly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
 • posuzuje z právního hlediska zvlášť závažné materiály pro ministra, náměstky ministra, odbor Kancelář ministra, a jiné útvary ministerstva,
 • zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních souvisejících s činností ministerstva kromě agendy privatizační a agendy po ČKA a SCP,
 • poskytuje právní poradenství a konzultace pro ostatní útvary ministerstva, především pro odbor Strategické společnosti a investiční pobídky,
 • řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u společností s majetkovou účastí státu,
 • vyřizuje mimořádné opravné prostředky, podané proti rozhodnutím FAÚ,
 • poskytuje odborné poradenství pro ostatní organizační složky resortu ministerstva,
 • vypracovává, podává a eviduje trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva a uplatňuje práva poškozeného v trestním řízení, tj. zajišťuje komplexní zastupování ministerstva ve styku s orgány činnými v trestním řízení, a to ve výlučné působnosti za celé ministerstvo (s výjimkou vypracovávání a podávání trestních oznámení týkajících se působnosti odboru Státní dozor nad hazardními hrami, tzn. neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb.); vede souhrnnou evidenci veškerých trestních řízení týkajících se ministerstva, v níž eviduje veškeré informace a dokumentace sdělené ze strany orgánů činných v trestním řízení a poskytnuté povinně jednotlivými útvary ministerstva.