Novinky

oddělení 7101 - Všeobecná legislativa

Podílí se se zaměřením na souvislosti a slučitelnost v právním řádu na tvorbě a posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů...

ilustrace
 • podílí se se zaměřením na souvislosti a slučitelnost v právním řádu na tvorbě a posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva; spoluúčastní se na jednáních se zástupci odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Legislativní rady vlády, legislativních útvarů Parlamentu, RHSD, ústředních správních úřadů a s jinými odborníky při posuzování zamýšlených právních koncepcí a návrhů právních předpisů,
 • spolupracuje po legislativní stránce na přípravě návrhů zákonů a podzákonných právních předpisů připravovaných v oblasti působnosti ministerstva, kterou gesčně zajišťují věcně příslušné útvary,
 • posuzuje slučitelnost a soulad materiálů ministerstva, určených k projednání ve vládě, Legislativní radě vlády a jiných poradních orgánech nebo v Parlamentu, s právním řádem,
 • zpracovává vyjádření ostatním útvarům ministerstva v případech týkajících se vztahu právních předpisů, které nejsou v působnosti ministerstva, zejména základních právních kodexů k finančně právním předpisům,
 • plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů,
 • posuzuje z právního hlediska zvlášť závažné materiály pro ministra, náměstky ministra, pro samostatné oddělení Kabinet ministra i pro jiné útvary ministerstva,
 • poskytuje pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a na jejich žádost v konkrétních případech právní stanoviska k řešení závažných právních problémů, které vyvstaly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
 • podílí se se zaměřením na souvislosti a slučitelnost v právním řádu na tvorbě a posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných ústředních správních úřadů; spoluúčastní se jednání se zástupci odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Legislativní rady vlády, legislativních útvarů Parlamentu, RHSD, ústředních správních úřadů a s jinými odborníky při posuzování zamýšlených právních koncepcí a návrhů právních předpisů,
 • posuzuje slučitelnost a soulad materiálů předkládaných jinými ústředními správními úřady k projednání ve vládě, Legislativní radě vlády, jiných poradních orgánech nebo v Parlamentu, pokud přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů, s právním řádem a jejich rozpočtové dopady,
 • zpracovává v rámci připomínkového řízení svodná stanoviska ministerstva k návrhům právních předpisů připravených v gesci ostatních ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, pokud přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů,
 • zpracovává v připomínkovém řízení stanoviska k návrhům právních předpisů připravovaných jinými ústředními správními úřady pro potřeby ostatních útvarů ministerstva,
 • sestavuje Plán legislativních prací ministerstva pro potřeby souhrnného Plánu legislativních prací vlády ČR,
 • poskytuje poradenství vztahující se k existenci a platnosti právních předpisů pro potřeby ministerstva.