Novinky

samostatné oddělení 9002 – Strategické řízení ICT resortu MF

Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů resortu ministerstva (ICT Finanční správy ČR, Celní správy ČR a ÚZSVM), ve všech fázích životního cyklu projektu a zamezuje vzniku duplicitních činností....

ilustrace

Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů resortu ministerstva (ICT Finanční správy ČR, Celní správy ČR a ÚZSVM), ve všech fázích životního cyklu projektu a zamezuje vzniku duplicitních činností. Vytváří strategie a koncepce ICT resortu, metodiky řízení projektů ICT resortu a technické standardy ICT v rámci resortu ministerstva a analyzuje specifikace zadání dlouhodobých cílů projektů. Účastní se legislativního procesu ve věcech sjednocování českého právního řádu s právem EU v částech, které se týkají ICT, a to zejména u tvorby právních úprav při jejich posuzování a připomínkování v rámci tvorby koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti ICT. Řídí a koordinuje poskytování resortních služeb ICT, monitoruje kvalitu a rozsah provozovaných služeb ICT (7x24), dohlíží na dodržování principů projektového řízení a kontroluje dodržování stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů resortních služeb ICT. Definuje věcně, časově a finančně potřeby pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie a na základě požadavků odboru Provoz ICT a uživatelská podpora. Zpracovává investiční záměry jednotlivých akcí a projektů; dodává podklady k dokumentaci programů a k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva, k jeho likvidaci a po ukončení akce či projektu předává podklady k jejich vyhodnocení.

 • posuzuje po věcné stránce projektové a investiční záměry akcí či projektů ICT útvarů resortu ministerstva,
 • zpracovává koncepci a strategii informační politiky resortu ministerstva v oblasti ICT; vytváří a aktualizuje koncepci ICT resortu ministerstva v oblastech rozvoje datových center, krizových pracovišť, operačních systémů a databází včetně vazeb na ISVS a komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS); stanovuje standardy ICT resortu ministerstva v těchto oblastech,
 • organizačně zajišťuje služby KIVS včetně přípravy a realizace veřejných zakázek,
 • vytváří a uplatňuje metodiky řízení provozu ICT resortu ministerstva, uplatňuje pro řízení projektů ICT resortu ministerstva směrnici č. 5/2015 a metodickou příručku řízení projektů na MF, vytváří a uplatňuje specifika metodiky řízení projektů a provozu ICT resortu, např. testování, uvedení do provozu apod.,
 • vytváří, aktualizuje a realizuje koncepci a strategii rozvoje rozsáhlých komunikačních sítí resortu ministerstva a hlasových služeb komunikačních sítí; spolupracuje na řešení dopadů koncepčních a strategických změn na hlasový provoz, na rekonfiguraci pobočkových telefonních ústředen a na složitost využívání z hlediska uživatelů,
 • zajišťuje u zpracovávaných koncepčních a strategických dokumentů synchronizaci a koordinaci s jinými resorty, státní informační politikou a ostatními závaznými materiály a požadavky na kompatibilitu systémů v zemích EU; implementuje změny zákonů, jiných právních předpisů, usnesení vlády a standardů veřejné správy do činnosti ICT útvarů resortu ministerstva,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů pro užívání a integraci ICT resortu ministerstva, státní správy a EU; spolupracuje na tvorbě koncepce budování a rozvoje KIVS,
 • tvoří a průběžně aktualizuje dokumentaci vazeb mezi organizační strukturou resortu ministerstva a ICT resortu ministerstva, která popisuje činnosti útvarů resortu ministerstva, jejich vazby na ICT a toky dat mezi ICT a uživateli,
 • zajišťuje sběr a analýzy informací v oblasti připravované a předpokládané změny právní úpravy v oblasti ICT nebo s dopadem na ICT resortu ministerstva, v oblasti záměrů rozvoje a inovací technologického prostředí ICT státní správy a resortu ministerstva, v oblasti nových informačních a komunikačních technologií, v oblasti analýzy potřeb resortu ministerstva a požadavků na prezentační a informační služby ICT resortu ministerstva v oblasti výsledků konzultací s ICT útvary resortu ministerstva, v oblasti vlastních záměrů rozvoje funkčních vlastností ICT resortu ministerstva a v oblasti analýz procesů resortu a návrhů jejich podpory informačními a komunikačními technologiemi,
 • provádí nebo zadává analýzy systémové a datové integrace datových zdrojů; integruje koncepce rozvoje ICT a datových zdrojů resortu ministerstva; definuje jednotné přebírání nebo zpřístupnění datových zdrojů resortu ministerstva a mimoresortních datových zdrojů pro potřeby resortu ministerstva a jejich zpřístupnění pro jednotlivé útvary resortu ministerstva,
 • zajišťuje a řídí resortní služby ICT; spolupracuje s odbornými útvary resortních organizací při specifikaci provozních požadavků a požadavků na centrální služby resortu ministerstva při vývoji projektů s ohledem na zpracované koncepce a strategie,
 • zajišťuje realizaci ICT požadavků všech ICT útvarů resortu ministerstva na provoz a služby resortu ministerstva včetně centrálního zadávání VZ na ICT v povinných komoditách např. dle směrnice 1/2015, o pravidlech centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí,
 • zadává požadavky na vývoj infrastruktury, výpočetních středisek, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb s ohledem na uživateli požadovanou bezpečnost, kvalitu a rozsah centrálních služeb,
 • zpracovává akční plány v návaznosti na schválenou koncepci / strategii rozvoje ICT, plánuje ICT projekty k naplnění cílů akčních plánů a dokumentace programů,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Projektová kancelář a Kybernetická bezpečnost resortu na zajištění zdrojů pro realizaci akčních plánů (vypracovává projektové záměry, rozpočty projektů a podílí se na plánování rozpočtu a střednědobého výhledu SR),
 • zajišťuje sběr a organizaci veřejných zakázek pro povinné centralizované komodity ICT resortu,
 • zajišťuje věcně a organizačně přípravu centralizovaných zakázek v ICT podle požadavků jednotlivých ICT útvarů resortu ministerstva,
 • zpracovává, sleduje a kontroluje požadavky uživatelů na odstranění závady nebo novou funkcionalitu ICT evidované v ServiceDesk,
 • Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací podle zákona o veřejných zakázkách. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Řídí a kontroluje činnost externích dodavatelů, zajišťuje plnění smluvních závazků a naplnění cílů definovaných útvary ministerstva,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb ICT a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů.