Novinky

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT resortu a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci...

ilustrace

Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT resortu a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli, ve spolupráci s odbornými útvary ICT připravuje zadávací výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů, včetně jejich finalizace. Zajišťuje tyto činnosti pro všechny ICT útvary resortu ministerstva a těmto útvarům také poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu.

 • řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce a provozu ICT ministerstva; zpracovává a na základě dokumentace programů vede za ministerstvo reprodukci majetku ministerstva v části ICT - dokumentace příslušných podprogramů ICT; provádí analytické činnosti v oblasti ekonomiky, reprodukce a provozování ICT; posuzuje a předává dokumentaci programu a podprogramů ICT útvarů resortních OSS správci programů,
 • poskytuje ICT útvarům resortu ministerstva metodickou podporu rozpočtování a financování akcí a projektů v oblasti příslušných programů a podprogramů ICT,
 • řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v oblasti ICT ministerstva, vyhotovuje návrhy rozpočtů programového financování; zpracovává roční finanční plány a navrhuje střednědobé výhledy finančních nákladů,
 • sestavuje rozpočty a projednává s odborem Finanční návrhy ročních plánů výdajů ze SR, dotací z rozpočtu EU a FM na reprodukci a provoz ICT hrazených z příslušných rozpočtových položek,
 • spravuje rozpočtový plán aktuálního účetního roku; zpracovává rozpočtová opatření a předává je odboru Finanční; kontroluje průběh čerpání rozpočtových prostředků přidělených správci příslušné rozpočtové položky v běžném roce; zpracovává Záznamy o předběžné řídící kontrole,
 • zajišťuje realizaci systému programového financování na základě vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve věcech reprodukce (pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku), včetně provozování ICT majetku a souvisejících služeb; předkládá správci programů investiční záměry akcí (projektů) vypracovaných po věcné stránce v ICT útvarech ministerstva a posuzuje je z hlediska finančního zabezpečení; předkládá žádosti o Registraci akcí na základě investičního záměru a zajišťuje případné změny registrace a žádosti Stanovení výdajů OSS na financování akce,
 • zpracovává a předává správci programu podklady ke zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky; zpracovává závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí a předává je správci programů,
 • zabezpečuje uzavírání smluv s dodavateli; provádí dle podkladů ICT útvarů ministerstva přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ICT, včetně souvisejících služeb; realizuje zadání přímo nebo vypracovává podklady pro výběrová řízení nebo zajišťuje nakoupení přes elektronická tržiště v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva; kontroluje finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli ICT; zajišťuje evidenci uzavřených listinných smluv a archiv jejich elektronických kopií; kontroluje výslednou realizaci zakázek pro ICT podle smluvních ujednání před jejich úhradou,
 • zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování sankcí v případě jejich nedodržení; spravuje evidenční databázi uzavřených smluv (CES – Centrální evidence smluv) v IS AVIS v oblasti své působnosti,
 • zpracovává v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku ICT pořízeného z prostředků správce položky rozpočtu ICT do evidence majetku ministerstva,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu na přípravě centralizovaných zakázek v ICT v oblasti právní a finančního řízení a kontroly ve spolupráci s příslušnými útvary financování ICT jednotlivých organizačních složek státu.