Novinky

oddělení 6601 - Právní a metodické

Řídí metodicky, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva, včetně přímo řízených organizací,...

ilustrace
  • řídí metodicky, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva, včetně přímo řízených organizací,
  • zpracovává zvláštní vnitřní předpisy ministerstva upravující zejména postup při zadávání veřejných zakázek na ministerstvu a pravidla stanovená pro jejich zadávání,
  • přezkoumává námitky dodavatelů vznesené proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovává stanoviska při přezkumu ÚOHS,
  • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, zejména v rámci připomínkového řízení zpracovává svodná stanoviska k návrhům těmto předpisům; sleduje v oboru své působnosti zásadní změny v právní úpravě členských států EU,
  • zajišťuje v resortu ministerstva sjednocování postupů při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na rozhodovací činnost ÚOHS a judikaturu soudů ve správním soudnictví,
  • poskytuje podporu jiným útvarům ministerstva v oblasti zadávání veřejných zakázek.