Novinky

oddělení 3004 - Finanční a platové

Zajišťuje činnosti v oblasti platové včetně odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců, činí úkony v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. d) zákon č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních, ...

ilustrace
 • zajišťuje činnosti v oblasti platové včetně odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • činí úkony v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. d) zákon č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních,
 • připravuje pro oddělení 3002 dílčí podklady související se stanovením výše odbytného a odchodného pro rozhodnutí státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. h) a i) zákon č. 234/2014 Sb.,
 • připravuje pro oddělení 3005 dílčí podklady související se stanovením platových náležitostí pro rozhodnutí státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. a) až c) zákon č. 234/2014 Sb.,
 • zpracovává služební předpis pro odměňování státních zaměstnanců a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců,
 • připravuje pro oddělení 3002 podklady pro vyřízení důchodových záležitostí zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví,
 • zpracovává návrh čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci - rozpis prostředků na platy zaměstnanců a státních zaměstnanců, objem prostředků na odměny, objem prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a kontroluje jejich čerpání,
 • zpracovává plány limitu zaměstnanců a rozpočtových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně rozpisu objemu prostředků na platy v členění jednotlivých útvarů ministerstva v souladu s platnou systemizací a měsíčního limitu čerpání prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje informování zaměstnanců o platových záležitostech v souladu zákonem se č. 262/2006 Sb.,
 • zabezpečuje činnosti spojené s platovými záležitostmi ředitelů resortních organizací STC, SP CSS, GFŘ, GŘC, KFA a ÚZSVM,
 • zabezpečuje odměňování zaměstnanců, kteří pro ministerstvo pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje sociální agendu na ministerstvu,
 •  zajišťuje na základě podkladů oddělení 3002 vypořádání finančních závazků vyplývajících z agendy osob se zdravotním postižením na ministerstvu,
 • vyhotovuje návrh rozpočtu FKSP, návrh rozpočtu FKSP předává odboru Finanční a ZO odborů a po jeho schválení sleduje jeho čerpání; koordinuje činnost knihovny beletrie,
 • účastní se jednání ve věci kolektivního vyjednávání a schůzí výboru ZO odborů, zpracovává ve spolupráci s odborovým orgánem na ministerstvu a na základě podkladů od ostatních útvarů podklady pro vypracování návrhu kolektivní dohody a jejích dodatků; vyhodnocuje plnění kolektivní dohody,
 • zpracovává statistické výkazy v oblasti své působnosti,
 • vykonává působnost ministerstva podle čl. CXVII bod 7 zákona č. 320/2002 Sb., v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a podle čl. III bod 5 zákona č. 57/2006 Sb., v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.