Novinky

oddělení 3002 - Personální a systemizace

Zajišťuje činnosti v oblasti personální a platové, včetně odměňování zaměstnanců; vyřizuje důchodové záležitosti zaměstnanců, zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví...

ilustrace
 • zajišťuje výkon personálních činností, ve věci pracovních poměrů zaměstnanců a služebních poměrů státních zaměstnanců s výjimkou činností v platové oblasti a odměňování,
 • činí úkony v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. e), písm. g) až i) a písm. k) bod 1 zákon č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních,
 • činí úkony v řízení ve věci přijetí dosavadních zaměstnanců ministerstva do služebního poměru podle přechodných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních,
 • poskytuje součinnost v oblasti pracovněprávních vztahů pro potřeby ministerstva a k soudním sporům ministerstva v pracovněprávní oblasti a v oblasti státní služby,
 • zajišťuje informování zaměstnanců o pracovněprávních záležitostech v souladu zákonem se č. 262/2006 Sb. a o personálních změnách na ministerstvu,
 • zabezpečuje činnosti spojené se jmenováním a odvoláním vedoucích zaměstnanců ministerstva a ředitelů resortních organizací STC, SP CSS, GFŘ, GŘC, KFA a ÚZSVM,
 • zajišťuje bezplatné stáže studentů na ministerstvu,
 • vyřizuje důchodové záležitosti zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zpracovává datovou základnu zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování; sleduje stavy zaměstnanců, státních zaměstnanců i zaměstnanců v mimoevidenčním stavu,
 • koordinuje komplexní projekty realizace vývoje personálního IS a jeho programového vybavení, zajišťuje konkrétní úpravy a aktualizaci modulů personálního IS, zejména HR Portálu VEMA,
 • zodpovídá za správnost a úplnost personálních údajů v ISoSS,
 • zabezpečuje personálně administrativní činnosti, vyřizuje osobní záležitosti spojené se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru; zpracovává potvrzení při výstupu zaměstnanců a státních zaměstnanců, vyhotovuje pracovní posudky, vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců, archivuje osobní spisy podle spisového řádu,
 • uzavírá se zaměstnanci dohody o hmotné odpovědnosti; zabezpečuje agendu související s těmito dohodami a vede jejich evidenci,
 • zajišťuje agendu identifikačních karet, včetně jejich výroby a certifikace,
 • zabezpečuje agendu docházky zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení ohledně personálních údajů zaměstnanců, státních zaměstnanců a bývalých zaměstnanců či státních zaměstnanců ministerstva,
 • poskytuje stanoviska v oblasti pracovněprávních vztahů, zpracovává metodická doporučení pro potřeby ministerstva; provádí pracovněprávní poradenství pro zaměstnance a poradenství související s režimem služby státním zaměstnancům ministerstva,
 • ministerstva danou zvláštními zákony v oblasti nároků z pracovněprávních vztahů bývalých zaměstnanců zrušených právnických osob, např. FNM, ČKA a nároky zaměstnanců ze soudních sporů ze zrušených Okresních úřadů,
 • zajišťuje agendu vydávání zaručených elektronických osobních a systémových certifikátů pro zaměstnance ministerstva v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb.,
 • zajišťuje na ministerstvu služby a plnění podmínek stanovených zákonem č. 247/2014 Sb. pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • zajišťuje agendu systemizace ministerstva; připravuje návrh systemizace služebních a pracovních míst a změn systemizace,
 • posuzuje návrhy na zařazení státních zaměstnanců na služební místa a zaměstnanců na pracovní místa z hlediska systemizace,
 • vyhotovuje schémata obsahující grafické znázornění organizační struktury ministerstva,
 • zpracovává služební předpis ve věci systemizace ministerstva,
 • zpracovává přehled stavů zaměstnanců a státních zaměstnanců na ministerstvu v souladu se systemizací; následně zpracovává seznam volných míst,
 • spolupracuje s MPSV při tvorbě katalogů správních činností a pracovních činností podle platových předpisů pro aparát ministerstva a řídí metodicky jejich tvorbu u ostatních OSS v resortu,
 • posuzuje charakteristiky funkčních míst z hlediska jejich souladu s katalogy správních činností a pracovních činností a působností útvarů stanovenou organizačním řádem; zajišťuje evidenci a archivaci všech charakteristik funkčních míst, včetně průběžné aktualizace,
 • pro účely aktualizace seznamu funkčních míst poskytuje součinnost odboru Bezpečnost a krizové řízení spočívající v určení, která funkční místa jsou za ministerstvo zařazena do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací.