Novinky

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Zabezpečuje dle pokynu státního tajemníka činnosti související s organizačními záležitostmi služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu. Podle pokynů státního tajemníka plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu....

ilustrace

Připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízeních ve věcech služby včetně řízení o kárné odpovědnosti (§ 159 zákona č. 234/2014 Sb.). Zabezpečuje činnost kárné komise. Vykonává na úrovni resortu ministerstva inspekční činnost, včetně prošetřování možného protiprávního jednání. Vede a aktualizuje seznam zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří zastupují ministerstvo v řídících a kontrolních orgánech cizích subjektů.