Novinky

oddělení 1302 - Technické, správa budov a majetku

Zabezpečuje správu nemovitostí ve smyslu oprav a údržby, a to včetně všech technologií a rozvodů v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a také v budově Janovského 2, dále se věnuje investiční výstavbě, a to včetně všech technologií a rozvodů u objektů: Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a Janovského 2;...

ilustrace
  • zabezpečuje správu nemovitostí ve smyslu oprav a údržby, a to včetně všech technologií a rozvodů v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a také v budově Janovského 2, dále se věnuje investiční výstavbě, a to včetně všech technologií a rozvodů u objektů: Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a Janovského 2; v rámci investičních akcí a správy nemovitostí, patřící ve smyslu správy tomuto oddělení tak jak je uvedeno v tomto odstavci výše, přejímá dokončená díla a dodávky a provádí přípravu, projednávání investičních a stavebních záměrů v rámci zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů,
  • zajišťuje správu movitého majetku ministerstva; spravuje a pořizuje kancelářský a provozní materiál, nábytek a další vybavení kanceláří, zajišťuje materiálně technické zásobování a vede skladové zásoby,
  • je kompetentním útvarem pro přípravu dislokace a pro dislokační kroky s tím, že ve smyslu evidence dislokace a realizace těchto kroků spolupracuje s odd. 1305,
  • zabezpečuje úklidové práce, deratizaci, asanaci, malířské a kladečské práce a zajišťuje opravu a montáž stínící techniky v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a Janovského 2,
  • ve prospěch oddělení 1301 definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na koncepce a strategie odboru; dodává podklady pro zpracování investičních záměrů jednotlivých projektů; předává po ukončení akce podklady pro vyhodnocení,
  • zajišťuje tvorbu a plnění národního a následně státního programu hospodárného nakládání s energiemi a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů v rámci ministerstva, včetně resortních organizací; plní v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11a Janovského 2 úkoly spojené s řádným hospodařením s palivy a energií podle platných právních předpisů ve smyslu funkce hlavního energetika; zpracovává a vede v této oblasti statistická hlášení,
  • zabezpečuje při řešení mimořádných událostí na ministerstvu činnosti k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a Janovského 2 a zodpovídá za odstraňování a řešení následků vzniklých havárií, ovlivňujících zabezpečení činnosti jednotlivých objektů ministerstva,
  • zabezpečuje v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11 a Janovského 2 správu a provoz všech technických zařízení a strojů, včetně jejich předepsaných revizí, obnovy, oprav a údržby.