Novinky

oddělení 1302 - Technické, správa budov a majetku

Zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2 opravy a údržbu budov a movitého majetku, rekonstrukce, investiční výstavbu, včetně příslušných technologií...

ilustrace
 • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2 opravy a údržbu budov a movitého majetku, rekonstrukce, investiční výstavbu, včetně příslušných technologií, přejímá dokončená díla a dodávky, provádí přípravu a projednávání investičních a stavebních záměrů v rámci zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • zajišťuje materiálně technické zásobování; spravuje a pořizuje kancelářský a provozní materiál, nábytek a další vybavení kanceláří (např. elektropřístroje aj.); vede skladové zásoby, zajišťuje služby a údržbu kancelářské techniky,
 • zabezpečuje dislokaci jednotlivých útvarů v objektech ministerstva; vede a aktualizuje datovou základnu dislokace ve všech objektech užívaných ministerstvem,
 • zabezpečuje úklidové práce, deratizaci, asanaci, malířské a kladečské práce v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2; v objektech Letenská 9 a 15 zajišťuje malířské a kladečské práce,
 • ve prospěch oddělení 1301 definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na koncepce a strategie odboru; dodává podklady pro zpracování investičních záměrů jednotlivých projektů; předává po ukončení akce podklady pro vyhodnocení,
 • zajišťuje tvorbu a plnění národního a následně státního programu hospodárného nakládání s energiemi a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů v rámci ministerstva, včetně resortních organizací; plní v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2 úkoly spojené s řádným hospodařením s palivy a energií podle platných právních předpisů ve smyslu funkce hlavního energetika; zpracovává a vede v této oblasti statistická hlášení,
 • zabezpečuje při řešení mimořádných událostí na ministerstvu činnosti k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2 a zodpovídá za odstraňování a řešení následků vzniklých havárií, ovlivňujících zabezpečení činnosti jednotlivých objektů ministerstva,
 • spolupracuje s oddělením 5701 při řešení mimořádných událostí na ministerstvu zabezpečováním konkrétních činností k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2; zajišťuje podle požadavků oddělení 5701 v uvedených objektech provádění preventivních opatření v oblasti mimořádných událostí na ministerstvu,
 • zajišťuje provoz detašovaného pracoviště podatelny a výpravny ministerstva v objektech Legerova 69, Voctářova 9 a Janovského 2,
 • vede agendu běžného provozu ubytovny Voctářova 11, včetně agendy úhrad (úhrada nájmu a služeb), resp. v systému AVIS a jejich kontroly; navrhuje v požadovaném členění rozpočet pro správu objektů Voctářova 9 a 11; zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje správu položek v systému AVIS,
 • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2 správu a provoz všech technických zařízení a strojů, včetně jejich předepsaných revizí, obnovy, oprav a údržby,
 • vede k budovám a činnostem podle písmene a) doklady, projekty, pasparty, technickou dokumentaci atd.,
 • zabezpečuje provoz, opravy a údržbu kotelny a rozvodů tepla v objektech Letenská 9 a 15, Legerova 69, Voctářova 9 a 11, Hybernská 2 a Janovského 2.