Novinky

oddělení 1301 - Ekonomické

Řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva...

ilustrace
 • řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva; předává dokumentaci programu a podprogramů správci programů,
 • řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v působnosti odboru, vypracovává návrhy rozpočtů programového financování; zpracovává roční finanční plány a průběžně zpřesňuje střednědobé prognózy finančních nákladů,
 • sestavuje rozpočty a projednává s odborem Finančním návrhy ročních plánů výdajů SR na reprodukci majetku a provoz ministerstva hrazených z příslušných rozpočtových položek; provádí rozbory hospodaření v návaznosti na čerpání položek rozpočtu v rámci působnosti odboru,
 • spravuje rozpočtový plán daného roku; zpracovává rozpočtová opatření a předává je odboru Finančnímu; kontroluje průběh čerpání rozpočtových prostředků přidělených správci příslušné rozpočtové položky v běžném roce; zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole; zodpovídá za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků (běžné i kapitálové),
 • zpracovává a předává správci programu podklady ke zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky; zpracovává závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí a předává je správci programů,
 • vede příslušná dodavatelsko – odběratelská jednání; předkládá návrhy smluv s dodavateli a zabezpečuje jejich uzavírání; kontroluje průběh úhrad smluvních závazků vůči dodavatelům; připravuje a projednává finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli; zajišťuje evidenci uzavřených smluv a archiv jejich kopií,
 • provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před jejich úhradou,
 • zajišťuje centrální zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru, včetně použití systému elektronických tržišť,
 • zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování sankcí v případě jejich nedodržení,
 • zpracovává v souladu s vnitřními předpisy podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku pořízeného z prostředků správce položky do majetkové evidence ministerstva,
 • zajišťuje finanční agendu Kanceláře finančního arbitra (správa položek v systému AVIS),
 • vede správní agendu bytů, nebytových prostor ministerstva a detašovaných pracovišť, včetně rozúčtování nákladů spojených s jejich provozem a kontroluje jejich úhrady; vede agendu náhrady výdajů a naturálních plnění v oblasti ubytování a užívání služebních vozidel podle zákona č. 236/1995 Sb.,
 • spolupracuje s oddělením 1002 při zodpovídání dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb.