Novinky

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Zajišťuje administrativní a finanční část přípravy pro závěrečné audity prováděné EK pro programy Phare a Transition Facility s ohledem na očekávané závěrečné audity programů Phare 1998–2003 a Transition Facility 2004-2006...

ilustrace
 • zajišťuje administrativní a finanční část přípravy pro závěrečné audity prováděné EK pro programy Phare a Transition Facility s ohledem na očekávané závěrečné audity programů Phare 1998–2003 a Transition Facility 2004-2006,
 • podílí se, zajišťuje dohled, monitoruje implementaci, ověřuje finanční stránku projektů v mezinárodních programech, zejména FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • sleduje průběh implementace projektů, spolupracuje s konečnými příjemci, zprostředkovateli a dodavateli při řešení případných problémů, schvaluje návrhy a zpracovává dodatky ke smlouvám nebo jiným právním aktům,
 • vytváří a podílí se na tvorbě koncepcí a průběžné aktualizaci metodik a manuálů postupů v oblasti využívání prostředků z mezinárodních programů, především z FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • vytváří postupy pro zadávání veřejných zakázek, vzorové právní akty pro různé úrovně implementace a postupy pro finanční řízení projektů v Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • zajišťuje dohled nad realizací zadávání veřejných zakázek u projektů Programu švýcarsko-české spolupráce a pro švýcarskou stranu vydává certifikát o souladu celého procesu zadání veřejné zakázky s právní úpravou,
 • připravuje žádosti o platbu finančních prostředků v mezinárodních programech, zejména u FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce a zpracovává souhrnné žádosti pro Národní fond,
 • připravuje rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo obdobné právní akty vydávané při implementaci mezinárodních programů především pro projekty FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce; zajišťuje podpis příjemců dotace a distribuci podepsaných dokumentů,
 • zabezpečuje agendu „Refundace cestovních nákladů delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU“, schvaluje žádosti o refundaci ze strany OSS a následně vede jejich evidenci,
 • spolupracuje s konečnými příjemci/zprostředkovateli/zprostředkujícími subjekty a se zástupci poskytovatelů finančních prostředků z mezinárodních programů, zejména z FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • připravuje a vypracovává zadávací dokumentaci pro projekty Národního kontaktního místa a Zprostředkovatele pro FM EHP/Norska a pro projekt Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce; řídí a vyhodnocuje zadávací řízení před uzavřením smluv, připravuje a podepisuje smlouvy s dodavateli pro tyto projekty,
 • zajišťuje funkci správce položky rozpočtu určeného na předfinancování a spolufinancování projektů mezinárodních programů především u projektů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • registruje, vkládá a aktualizuje finanční data v informačním systému IS VIOLA,
 • proplácí žádosti o platby na základě průběžných zpráv o projektech financovaných z mezinárodních programů, zejména u projektů FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce; potvrzuje správnost finančních částí zpráv o projektech,
 • disponuje s oprávněním k bankovním účtům vztahujícím se k implementovaným mezinárodním programům a účtuje samostatně o účetních případech ohledně pohybu finančních prostředků na těchto účtech v účetní části IS VIOLA; předává podklady o účetních případech odboru Ekonomické informace prostřednictvím odboru Národní fond,
 • vyřizuje agendu spojenou s přiznáním, placením a refundací DPH,
 • eviduje údaje o národní finanční spoluúčasti na projektech PHARE a Transition Facility pro závěrečné audity programu Phare a Transition Facility,
 • vede registr převodů majetku financovaného z PHARE a Transition Facility na konečné uživatele a zaznamenává změny na straně konečných uživatelů pro závěrečné audity těchto programů,
 • vede registr nesrovnalostí, provádí jejich šetření a přijímá opatření k nápravě nedostatků; všechny zjištěné nesrovnalosti předává pro informaci odborům Kontrola, Národní fond a Auditní orgán,
 • koordinuje administraci a implementaci Fondu solidarity EU ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva, státními úřady a krajskými úřady; kontroluje především soulad finančních výdajů s platnou metodikou a s pravidly pro zadávání veřejných zakázek,
 • vykonává administrativní a koordinační funkci jako NCP pro Twinning; zajišťuje celkovou koordinaci účasti českých institucí a expertů v twinningových projektech (Twinning Out) financovaných ze zdrojů EU v členských i nečlenských zemích EU.