Novinky

oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU

Koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC, zajišťuje účast ministerstva na těchto jednáních...

ilustrace
 • koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC, zajišťuje účast ministerstva na těchto jednáních,
 • tvoří instrukce nebo se odborně podílí na tvorbě instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva, včetně podkladů pro jednání Rady ECOFIN, v rámci činnosti výborů EFC a EPC,
 • zajišťuje vedení Resortní koordinační podskupiny pro hospodářské a finanční záležitosti (EFC) a Resortní koordinační podskupiny pro hospodářskou politiku (EPC), vykonává funkci sekretariátu těchto resortních koordinačních podskupin,
 • koordinuje a podílí se na vypracování aktualizací Konvergenčního programu a zajišťuje jejich soulad s dalšími doporučeními pro rozpočtovou a hospodářskou politiku ČR přijatými v rámci Paktu stability a růstu a v procesu koordinace hospodářských politik,
 • sleduje metodicky a věcně implementaci Paktu stability a růstu, podle potřeby i ve vybraných členských zemích EU (hodnocení plnění Procedury pro nadměrném schodku, Konvergenčních programů a Programů stability a analýz fiskální udržitelnosti),
 • zajišťuje účast na jednání horizontální skupiny k Národnímu programu reforem vedené Úřadem vlády ČR a koordinuje a podílí se na vypracování příspěvku ministerstva do Národního programu reforem, příslušných implementačních zpráv a pozic ČR k návrhům Integrovaných směrů hospodářské politiky EU a specifických doporučení pro ČR,
 • zajišťuje podle potřeby za ČR examinace národních programů reforem a hospodářských a strukturálních politik vybraných členských zemí EU v rámci procesu koordinace hospodářských politik,
 • sleduje podle potřeby vývoj ekonomiky eurozóny, ekonomik vybraných členských zemí EU a ekonomik přistupujících zemí,
 • analyzuje vybrané strukturální aspekty hospodářské politiky ČR s využitím odpovídajících komparativních ukazatelů a s cílem identifikovat efektivní řešení z ekonomického a rozpočtového pohledu,
 • spolupracuje na tvorbě hospodářsko - politických dokumentů ČR, zejména Makroekonomické predikce ČR za část věnovanou strukturálním politikám,
 • zajišťuje přípravu zástupců ministerstva na jednáních tuzemských orgánů z pohledu plnění závazků ČR vyplývajících z aplikace Paktu stability a růstu a procesů mnohostranného rozpočtového dohledu v EU a za problematiku strukturálních politik ČR ve vztahu k EU,
 • sleduje veřejné finance ČR a jejich vývojové trendy z hlediska připravenosti na vstup do eurozóny, podílí se na přípravě koncepce přijetí společné měny euro v ČR,
 • vede samostatně jednání s partnery v orgánech EU, jakož i v ostatních členských státech EU, týkající se problematiky v působnosti oddělení,
 • podílí se na zajišťování výstupů ministerstva v oblasti hospodářské a finanční politiky a strukturálních reforem pro OECD tak, aby byla zajištěna jednota vystupování ČR vůči této mezinárodní organizaci.