Novinky

oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika

Vytváří strategii financování a řízení státního dluhu na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu, vytváří investiční strategii jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených portfolií...

ilustrace
 • vytváří strategii financování a řízení státního dluhu na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu; připravuje podrobné analýzy finančního trhu sloužící jako podklad pro strategická rozhodnutí a stanovení výnosů nově vydávaných emisí státních dluhopisů, přijímaných úvěrů a zápůjček,
 • vytváří investiční strategii jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených aktivních portfolií,
 • podílí se v souladu se schválenou strategií financování a řízení státního dluhu na tvorbě Konvergenčního programu a ostatních strategických dokumentů státu,
 • podává zprávy o řízení integrovaného portfolia státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků státu v působnosti odboru a o primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů,
 • tvoří politiku řízení rizik v oblasti financování výpůjční potřeby státu a investování svěřených portfolií (rizika refinanční, tržní, operační, kreditní, právní atd.),
 • provádí řízení kolaterálu v souvislosti s realizovanými repo operacemi a deriváty,
 • měří a řídí rizika na základě integrované bilance státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v rámci státní finanční pozice v působnosti odboru,
 • stanovuje limity pro jednotlivá rizika a kontroluje jejich dodržování při provádění finančních operací státu,
 • tvoří ekonometrické a finanční modely, určuje optimální strukturu portfolia státního dluhu v rámci celkové státní finanční rozvahy v působnosti odboru a odhaduje náklady financování státu s danou pravděpodobností,
 • porovnává alternativní strategie z hlediska jejich očekávaných nákladů/výnosů a rizika, modeluje výnosové křivky, tvoří program replikace portfolia státního dluhu a střednědobý ekonometrický model financování výpůjčních potřeb,
 • podílí se na správě kapitoly Státní dluh zejména tím, že analyzuje vývoj a vyhodnocuje realizaci rozpočtu kapitoly v běžném roce a ve střednědobém výhledu a simuluje její příjmy a výdaje v úzké návaznosti na realizaci emisní činnosti a provádění ostatních finančních operací státu a průběžně kvantifikuje pravděpodobnosti a rozsah očekávaných příjmů a výdajů ve vztahu k rozpočtovaným a plánovaným hodnotám a podílí se na vypracování SZÚ kapitoly,
 • provádí statistickou činnost v oblasti státního dluhu a zpracovává interní a externí statistické výstupy, včetně podrobných statistik emisí spořicích státních dluhopisů a jejich vlastníků; zodpovídá za poskytování těchto výstupů domácím a mezinárodním institucím, zejména MMF (v rámci standardu SDDS a příslušných metastránek), ČNB, ČSÚ a Eurostatu a pro potřeby ministerstva a zodpovídá komplexně za konzistentnost veškerých odborem poskytovaných datových výstupů,
 • spolupracuje na tvorbě koncepce a strategii rozvoje IS WSS a navazujících systémů odboru, ministerstva a ČNB, zpracovává investiční záměry a zabezpečuje procesování potřeb IS WSS,
 • dohlíží na řádný provozní chod IS WSS, zodpovídá za zavádění funkčních změn do IS WSS především definováním požadavků, testováním, akceptováním a provozním ověřováním, provádí dozor nad věcnou správností vstupů a výstupů ze softwaru IS WSS, stanovuje postupy pro případ havárie IS WSS a navrhuje ve své působnosti systémová opatření,
 • připravuje věcné podklady a důvodové zprávy pro zákony o státních dluhopisových programech a ostatní zákony související s emisní činností státu a řízením státního dluhu a finančního majetku státu v návaznosti na legislativní proces zajišťovaný v této oblasti ostatními útvary,
 • zajišťuje evidenci a kontrolu čerpání zákonných povolení emisní činnosti a kontrolu emisních limitů stanovených v emisních podmínkách jednotlivých státních dluhopisů,
 • tvoří koncepci emisí, evidence a distribuce spořicích a ostatních neobchodovatelných státních dluhopisů,
 • připravuje a koordinuje formulování zvláštních vnitřních předpisů ministerstva, podílí se na legislativních pracích v působnosti odboru, připravuje návrhy změn právních předpisů v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku, připomínkuje navrhované změny právních předpisů a zvláštních vnitřních předpisů ministerstva,
 • provozuje modul Middle-Office v rámci IS WSS a navazující systémy Bloomberg, Matlab a ostatní systémy pro kvantitativní finanční výzkum a zodpovídá za jejich koncepci a rozvoj.