Novinky

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu, vypracovává přístupy a východiska pro tvorbu střednědobých výdajových rámců centrální vlády (SR a SF), včetně jejich návrhů...

ilustrace
  • podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu,
  • vypracovává přístupy a východiska pro tvorbu střednědobých výdajových rámců centrální vlády (SR a SF), včetně jejich návrhů,
  • vypracovává návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR v souladu s celkovou koncepcí fiskální politiky státu zejména tím, že zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu, zpracovává základní bilance příjmů a výdajů SR, připravuje podklady pro návrh zákona o SR, rozpracovává základní parametry SR do jednotlivých kapitol, zajišťuje zpracování souhrnného materiálu o SR a výhledu pro jednání vlády a Parlamentu, včetně komplexní rozpočtové dokumentace, zajišťuje zpracování finální podoby tabulkové části schváleného zákona o SR, včetně zpracování dokumentace, zabezpečuje dodržování střednědobých výdajových rámců,
  • promítá do SR na základě podkladů odborů Financování kapitol státního rozpočtu I a II a Národní fond příjmy a výdaje ve vztahu k rozpočtu EU, včetně výdajů na spolufinancování programů EU,
  • spravuje kapitolu VPS zejména tím, že vypracovává návrh rozpočtu kapitoly, včetně kapitolního sešitu, vypracovává návrh střednědobého výhledu kapitoly, hodnotí plnění rozpočtu kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, realizuje výdajovou část a vede evidenci o hospodaření s prostředky této kapitoly, vypracovává závěrečný účet kapitoly a podílí se na vypracování souhrnného SZÚ, spolupracuje s oddělením 1102 při zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly VPS, vypracovává finanční vypořádání vztahů se SR za kapitolu,
  • vytváří metodiky pro zpracování návrhů rozpočtů kapitol SR na příslušný rok, za oblast společných programů EU ve spolupráci s odborem Národní fond,
  • podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti své působnosti,
  • zajišťuje souhrnně agendu státních záruk, tj. posuzuje požadavky na poskytnutí státní záruky, připravuje dokumentace k poskytnuté záruce, sleduje úhrady a plnění závazku dlužníka, posuzuje po stránce rozpočtové opodstatněnost realizace záruky, zpracovává podklady pro uvolňování finančních prostředků, vede evidenci správních poplatků, zabezpečuje správu pohledávek plynoucích z realizovaných státních záruk a jejich vymáhání od příslušných subjektů, apod.,
  • zajišťuje agendu související s majetkovou újmou bank v souvislosti s dříve poskytnutými zvýhodněnými úvěry (DBV, IBV a půjčky mladým manželům), včetně přípravy a vyhodnocování příslušných dohod s těmito bankami a agendu související se státními příspěvky k půjčkám mladým manželům.