Novinky

oddělení 6902 - Analýza nesrovnalostí

Posuzuje návrhy právních předpisů a zpracovává k nim stanoviska za účelem zajištění jejich harmonizace s právem EU, využívá mezinárodní zkušenosti a zejména dobrou praxi států EU a aplikuje je do národní koncepce metodických postupů řešení nesrovnalostí podle platné právní úpravy,...

ilustrace
 • posuzuje návrhy právních předpisů a zpracovává k nim stanoviska za účelem zajištění jejich harmonizace s právem EU,
 • využívá mezinárodní zkušenosti a zejména dobrou praxi států EU a aplikuje je do národní koncepce metodických postupů řešení nesrovnalostí podle platné právní úpravy,
 • analyzuje a vyhodnocuje nahlášené či oznámené nesrovnalosti, provádí metodickou podporu pro jejich správné šetření a řešení za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty,
 • připravuje souhrnné informace o závažných zjištěních z provedených analýz nesrovnalostí a detekuje s nimi související znaky, které nasvědčují podvodnému jednání,
 • analyzuje prvotní zjištění a příčiny nesrovnalostí odhalené příslušnými správci veřejného rozpočtu v rámci financování úkolů veřejné správy na úrovni manažerské zodpovědnosti a při ověřování jejich výsledků auditory a auditorskými společnostmi; provádí dohled nad opatřeními přijatými k jejich nápravě,
 • zabezpečuje vzdělávání v oblasti prevence vzniku nesrovnalostí a podvodů v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Centrální harmonizační jednotka metodologickou podporu správcům veřejného rozpočtu v oblastech své působnosti,
 • řeší vysoce specializované úkoly v souvislosti s nahlášeným odhalením a řešením nesrovnalostí; zajišťuje koordinaci agendy hlášení a oznámení odhalených nesrovnalostí při ověřování plnění veřejných rozpočtů, včetně metodologie v součinnosti s odborem Centrální harmonizační jednotka,
 • podporuje (v součinnosti s odborem Centrální harmonizační jednotka) harmonizaci a koordinaci metodologie v oblasti řešení nesrovnalostí a jejich dopadů, jakož i problematiku boje proti podvodnému jednání; podílí se na vypracování příslušných metodických pomůcek v oblasti hlášení a oznamování nesrovnalostí,
 • podílí se na tvorbě pravidelné výroční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za daný kalendářní rok,
 • zajišťuje a organizuje vyřizování stížností, petic a podnětů v souladu s právními předpisy; vede odděleně evidenci těchto podání a tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
 • přijímá a vyřizuje oznámení z protikorupční linky a elektronické pošty; vede osobní pohovory se stěžovateli při podání ústních stížností a tyto stížnosti předává příslušným odborům nebo vyřídí,
 • koordinuje plnění programu boje proti korupci v resortu ministerstva a harmonogramu opatření vládního programu boje proti korupci; analyzuje organizační a technická opatření k potírání korupce.