Novinky

oddělení 2804 - Regulace externího auditu

Vypracovává návrhy právních předpisů v oblasti přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a Regionálních rad, posuzuje komplexně v připomínkovém řízení návrhy právních předpisů v této oblasti a podává návrhy na změny těchto právních předpisů...

ilustrace
  • vyhotovuje ve spolupráci s odborem Kontrola návrhy právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS; posuzuje návrhy a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření,
  • vytváří ve spolupráci s odborem Kontrola koncepci systému a metodicky usměrňuje přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, obcí, DSO a DSO s účastí hl. m. Prahy a RRRS,
  • vytváří ve spolupráci s odborem Kontrola koncepci systému a metodicky řídí kontrolní a dozorovou činnost státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS,
  • zabezpečuje vzdělávání pro kontrolory vykonávající přezkoumávání hospodaření a dozor státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření,
  • tvoří koncepce dlouhodobého vývoje externího auditu s ohledem na právo EU; zodpovídá za tvorbu právních předpisů v oblasti externího auditu a zajišťuje harmonizaci právních předpisů v této oblasti s právem EU,
  • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních standardů a vývojových tendencí v oblasti externího auditu; plní úkoly týkající externího auditu, které vyplývají z příslušných usnesení vlády,
  • vyhotovuje stanoviska a koordinuje jejich zpracování pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti externího auditu; zajišťuje spolupráci se státními a jinými orgány v zahraničí v oblasti externího auditu,
  • připravuje ve spolupráci s odborem Finanční podklady ke schválení dotace ze SR pro RVDA; zabezpečuje zpracování podkladů ve věci jmenování, popř. odvolání členů prezidia RVDA.