Novinky

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů,...

ilustrace
  • vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů,
  • vypracovává koncepce cenové politiky, metodiky cen a systémových řešení v oblasti liberalizace a regulace cen,
  • spolupracuje s ČSÚ na koncepci cenové statistiky ve vazbě na souhrnný postup liberalizace a regulace cen,
  • zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti regulace cen a poskytuje metodickou pomoc ÚSC při regulaci cen,
  • je gestorem zajištění přípravy podkladů pro jednání s orgány EU pro oblast cen a plnění úkolů v oblasti harmonizace cenových předpisů s právem EU,
  • zabezpečuje převzetí a vyhodnocování statistických údajů v cenové oblasti,
  • spolupracuje s ostatními regulačními orgány při přípravě cenově regulačních opatřeních v jejich působnosti a při tvorbě výkladů těchto opatření,
  • zpracovává stanoviska a vyjádření k žalobám podaným proti ministerstvu a uplatňuje opravné prostředky proti rozhodnutím soudů v oblasti regulace nájemného,
  • organizačně zajišťuje vydávání Cenového věstníku,
  • zpracovává každoročně zprávu o opatřeních cenových orgánů v oblasti cenové regulace pro státní závěrečný účet.