Novinky

oddělení 5205 - Audit IV

Oddělení v oblasti prostředků migračních fondů (EUF, FVH, ENF a EIF) a FM EHP/Norsko 2009 – 2014 poskytuje součinnost oddělení 5201 při zpracování metodiky auditu, zpracovává stanoviska k návrhům dokumentů orgánů EU, zpracovává a aktualizuje auditní strategie...

ilustrace

v oblasti prostředků migračních fondů (EUF, FVH, ENF a EIF) a FM EHP/Norsko 2009 – 2014:

 • poskytuje součinnost oddělení 5201 při zpracování metodiky auditu,
 • zpracovává stanoviska k návrhům dokumentů orgánů EU,
 • zpracovává a aktualizuje auditní strategie,
 • vypracovává výroční kontrolní zprávy a stanoviska k fungování řídicích a kontrolních systémů,
 • vyhodnocuje mapu rizik a stupně jejich významnosti v oblasti prostředků těchto fondů,
 • vykonává audity systémů a auditu projektů,
 • předává výsledky všech auditů vykonaných AO certifikačnímu orgánu pro účely certifikace,
 • spolupracuje s certifikačním orgánem a dalšími subjekty implementace v rámci své působnosti, v oblasti migračních fondů dále spolupracuje s odpovědným orgánem při zpracování Závěrečných zpráv o pokroku v provádění ročního programu a s generálním ředitelstvím EK - Spravedlnost, svoboda a bezpečnost,
 • zpracovává auditní plány (pro oblast migračních fondů výroční auditní plány, pro programy FM EHP/Norsko 2009 - 2014 roční, střednědobé a víceleté plány, včetně jejich konsolidace),
 • pro oblast migračních fondů vyhotovuje každoročně prohlášení o platnosti žádosti o platbu a prohlášení o splatné úhradě konečného zůstatku,
 • pro prostředky FM EHP/Norsko 2009 - 2014 vydává závěrečné prohlášení hodnotící správnost žádosti o platbu konečného zůstatku a zjišťuje předávání informací podle požadavků Kanceláře finančních mechanismů,
 • zajišťuje předávání informací podle požadavků EK v oblasti migračních fondů,
 • provádí nezbytná šetření k ověření správnosti prohlášení o výdajích v oblasti migračních fondů a souvisejících operací,
 • zajišťuje administraci prostředků technické pomoci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro AO,
 • vypracovává podklad do popisu řídicích a kontrolních systémů FM EHP/Norsko 2009 - 2014 a vydává stanovisko k jejich nastavení,

v oblasti ERF a ENRF:

 • koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity související se zpracováním prohlášení o uzavření pomoci poskytované z ERF za programové období 2007 - 2013,
 • poskytuje součinnost oddělení 5201 při zpracování metodikY a ověřuje metodické postupy pro oblast výkonu auditu ERF a ENRF; spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů prostředků ERF za programové období 2007 - 2013 a ENRF za programové období 2014 - 2020,
 • zpracovává roční a střednědobé plány auditní činnosti za OP spolufinancovaný z ERF a ENRF; vyhotovuje a aktualizuje auditní strategii za OP spolufinancované z těchto fondů podle nařízení EU,
 • zajišťuje výkon auditů ve své působnosti u OP spolufinancovaných z ERF a z ENRF ve smyslu příslušných nařízení EU,
 • zpracovává podklady pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ za programy spolufinancované z ERF a z ENRF,
 • v programovém období 2014 - 2020 plní funkci nezávislého auditního subjektu pro programy spolufinancované z ENRF, vyhotovuje před předložením první žádosti o platbu EK zprávu a stanovisko, na jejichž základě se provádí určení řídicích orgánů a certifikačního orgánu,
 • zpracovává a aktualizuje popisy řídicích a kontrolních systémů za oblast AO za OP spolufinancované z ERF a ENRF podle předpisů EU; přezkoumává řídicí a kontrolní systémy a nálezy z provedených auditů po celou dobu realizace čerpání prostředků ERF a ENRF,
 • zpracovává výroční kontrolní zprávu u OP spolufinancovaných z ERF a z ENRF předkládanou EK, včetně výročního stanoviska podle právních předpisů EU za programové období 2007 - 2013; spolupracuje při zpracování ročního shrnutí podle Finančního nařízení EU,
 • vyhotovuje prohlášení o částečném uzavření operačního programu spolufinancovaného z ERF v rámci programového období 2007 - 2013 a prohlášení o částečném uzavření OP spolufinancovaného z ENRF v rámci programového období 2014 - 2020,
 • účastní se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou; účastní se auditních misí EK a EÚD,
 • oznamuje podezření na nesrovnalost podle příslušných metodických dokumentů upravujících čerpání prostředků ERF a ENRF a podílí se na řešení těchto nesrovnalostí; analyzuje nahlášené nesrovnalosti pro účely zpracování prohlášení o uzavření pomoci z ERF za programové období 2007 - 2013 a hlásí zjištěné nesrovnalosti zaměstnanci sítě AFCOS na ministerstvu.