Novinky

oddělení 5202 - Audit I

Oddělení zajišťuje aktivity související s auditem OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělání a konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, ROP Jihovýchod a ROP Severozápad v programovém období 2007 - 2013...

ilustrace
 • zajišťuje aktivity související s auditem OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělání a konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, ROP Jihovýchod a ROP Severozápad v programovém období 2007 - 2013,
 • zabezpečuje aktivity v souvislosti s OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělání a OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko v programovém období 2014 - 2020,
 • vykonává audity u výše uvedených OP, včetně jejich koordinace; spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • řídí kvalitu výkonu auditu, vyhodnocuje výsledky vykonaných auditů, přezkoumává řídící a kontrolní systémy (mimo jiné i formou re-auditů) a nálezy z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a završuje za ČR veškeré aktivity v návaznosti na zpracovaná prohlášení při ukončení pomoci poskytované v rámci politiky soudržnosti,
 • ověřuje praktickou využitelnost metodických postupů při výkonu auditů jednotlivých OP,
 • zpracovává a aktualizuje auditní strategie za jednotlivé OP podle nařízení EU a popisy řídících a kontrolních systémů za oblast AO za jednotlivé OP podle předpisů EU,
 • zpracovává roční a střednědobé plány auditní činnosti za jednotlivé OP,
 • zpracovává podklady pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ,
 • spolupracuje a poskytuje podklady pro zpracování ročního shrnutí podle Finančního nařízení EU,
 • zpracovává výroční kontrolní zprávy za jednotlivé OP předkládané EK, včetně výročních stanovisek podle právních předpisů EU za programové období 2007 -2013 a za programové období 2014 - 2020,
 • v programovém období 2014 - 2020 plní funkci nezávislého auditního subjektu pro programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS; vyhotovuje před předložením první žádosti o platbu EK zprávu a stanovisko, na jejichž základě se provádí určení řídicích orgánů a certifikačního orgánu,
 • zpracovává, průběžně připravuje a po skončení programového období 2007 - 2013 vydává prohlášení o uzavření pomoci; zpracovává prohlášení o částečném uzavření OP v rámci programového období 2007 - 2013,
 • účastní se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou, účastní se auditních misí EK, EÚD a nadnárodních externích auditorských společností,
 • oznamuje podezření na nesrovnalosti ve smyslu příslušných metodických dokumentů upravujících čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti; podává návrhy na konečné řešení zjištěných nesrovnalostí;
 • zpracovává ve spolupráci s oddělením 5201 stanoviska k návrhům právních předpisů, metodických dokumentů a k ostatním pracovním dokumentům souvisejícím s čerpáním finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • plní funkce členů mezinárodních finančních kontrolních skupin, resp. skupin auditorů,
 • podává podněty pro úpravy metodického nastavení jednotlivých OP,
 • zajišťuje pravidelné provádění analýzy rizik a vyhodnocení mapy rizik, včetně stupňů jejich významnosti.