Novinky

oddělení 5201 - Metodika, kvalita a podpora auditu

Koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity a úkoly vyplývající z koncepce a harmonizace auditu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti v jednotlivých programových obdobích;...

ilustrace
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity a úkoly vyplývající z koncepce a harmonizace auditu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti v jednotlivých programových obdobích; spolupracuje v této oblasti s odborem Kontrola a s odborem Centrální harmonizační jednotka,
 • zpracovává koncepce systému auditu pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti,
 • analyzuje a zpracovává stanoviska (i ve spolupráci s ostatními odděleními odboru) k návrhům právních předpisů, metodických dokumentů a k ostatním pracovním dokumentům na národní úrovni, které souvisejí s čerpáním finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti; vyhotovuje stanoviska k návrhům dokumentů orgánů EU,
 • analyzuje soulad právní úpravy s právními předpisy EU v oblasti čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti; předkládá návrhy na úpravy právních předpisů v oblasti auditu prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • analyzuje právní úpravu EU a národní právní předpisy s ohledem na dodržování pravidel pro rovné příležitosti, hospodářskou soutěž a veřejnou podporu; zpracovává a posuzuje návrhy na řešení oblastí týkajících se činnosti odboru upravených právními předpisy EU,
 • vypracovává metodiku pro AO v rámci politiky soudržnosti,
 • řídí metodicky výkon auditu prostředků jednotlivých OP a spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditu prostředků OP; řeší požadavky na případné úpravy metodiky, které vyplývají z praktických zkušeností auditu prostředků jednotlivých OP,
 • zpracovává materiál pro přípravu roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě předkládané spolu s návrhem SZÚ; spolupracuje v této oblasti s odborem Centrální harmonizační jednotka,
 • spolupracuje při vypracování výročních kontrolních zpráv za oblast finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti a zpracovává roční shrnutí pro oblast finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti podle Finančního nařízení EU,
 • koordinuje a jménem ministerstva završuje jednání s jednotlivými GŘ EK při projednávání metodických otázek finanční kontroly a auditu v oblasti hospodaření s finančními prostředky pomoci EU poskytnutými v rámci politiky soudržnosti,
 • účastní se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky pomoci EU poskytnuté v rámci politiky soudržnosti; účastní se auditních misí EK a EÚD,
 • podílí se na zpracování a aktualizacích auditních strategií za jednotlivé OP podle nařízení EU,
 • spolupracuje při zpracování aktualizace popisů systémů za oblast AO u jednotlivých OP, která se předkládá EK podle příslušných předpisů EU,
 • zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje ISAO pro výkon funkce AO; metodicky řídí jako správce rozvoj a úpravy ISAO a podílí se na řešení havarijních a krizových situací vzniklých při jeho užívání; zajišťuje aktuálnost a funkčnost informačních databází v ISAO,
 • podílí se na tvorbě metodiky a databázové propojenosti ostatních IS v oblasti řízení a kontroly finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti v rámci veřejné správy,
 • zajišťuje administraci projektů OPTP, zpracovává monitorovací zprávy za jednotlivé projekty OPTP, včetně žádostí o platbu,
 • zodpovídá za přípravu vzdělávacích programů zaměstnanců odboru v oblastech souvisejících s výkonem auditu finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti ve spolupráci s ostatními orgány veřejné správy a organizacemi poskytujícími tyto služby,
 • zabezpečuje ve spolupráci s odborem Personální zajištění administrativních kapacit odboru v souladu požadavky metodických pokynů a právních předpisů (personální plánování, získávání, výběr a adaptace zaměstnanců, vzdělávání a odměňování zaměstnanců),
 • koordinuje s NOK vzdělávání hrazené z OPTP; spolupracuje s NOK v oblasti administrativních kapacit a účastní se pracovních skupin organizovaných z úrovně NOK,
 • vede systém finančního výkaznictví v rámci rozpočtové položky AO a zajišťuje elektronickou evidenci provedených auditů v působnosti AO,
 • zpracovává podklady a podílí se na vyřizování žádostí podaných podle č. 106/1999 Sb.,
 • zajišťuje program zvyšování kvality auditu,
 • poskytuje odborné poradenství pro ostatní oddělení odboru v oblasti metodiky, práva, účetnictví, techniky (stavebnictví), informačních a jiných technologií.