Novinky

odbor 62 - Hospodaření s majetkem státu

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast hospodaření s majetkem státu a pro oblast privatizace majetku státu, tj. pro oblast převodů majetku státu na jiné osoby...

ilustrace

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast hospodaření s majetkem státu, včetně obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu. Pro oblast privatizace majetku státu zabezpečuje odbor působnost ministerstva při přípravě převodů majetku státu na jiné osoby podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. Odbor zpracovává v oblasti své působnosti návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů a v rámci  připomínkového řízení se vyjadřuje k navrhovaným právním předpisům. Odbor zajišťuje tvorbu koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu a zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu. Vykonává působnost stanovenou ministerstvu zákonem č. 219/2000 Sb., není-li podle organizačního řádu k výkonu této působnosti příslušný jiný útvar ministerstva. Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru a informačního centra pro potřeby ministerstva, vykonává odborný dohled nad činností ÚZSVM, včetně metodické činnosti, a zajišťuje další úkoly v rámci působnosti ministerstva vůči ÚZSVM podle zákona č. 201/2002 Sb., není-li podle organizačního řádu k výkonu této působnosti příslušný jiný útvar ministerstva. Odbor zajišťuje přípravu a zabezpečuje schvalovací proces převodů majetku státu na jiné osoby, který souvisí s působností ministerstva. Řeší problematiku vztahující se k otázkám pravidel EU pro poskytování veřejné podpory v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby a zajišťuje v tomto směru spolupráci s ÚOHS a ostatními ministerstvy. Řeší problematiku vyplývající z porušení zákona č. 427/1990 Sb. a z restitučních nároků vzniklých na základě zákona č. 87/1991 Sb. ve vztahu k zákonu č. 92/1991 Sb. Zpracovává a předkládá k rozhodnutí materiály týkající se poskytnutí souhlasu podle § 47b zákona č. 92/1991 Sb. Zajišťuje působnost ministerstva podle § 6 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. Vykonává funkci gesčního útvaru ve vztahu k resortní organizaci Česká státní spořitelna s.p. „v likvidaci“.