Novinky

oddělení 3403 - Metodika, dozor a nové hry

Posuzuje návrhy a projekty nových druhů loterií a jiných podobných her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o povolení jejich provozování...

ilustrace
 • posuzuje návrhy a projekty nových druhů loterií a jiných podobných her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o povolení jejich provozování,
 • stanovuje podmínky pro provozování nových loterií a jiných podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. a souvisejícími právními předpisy,
 • sleduje vývoj v oblasti loterií a jiných podobných her v EU, provádí jejich analýzy a připravuje podklady a stanoviska z této oblasti pro příslušné útvary ministerstva; komunikuje v této oblasti se zahraničními regulačními orgány, především s orgány členských států EU,
 • vytváří základní koncepci a metodiku systému státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, předkládá je k dalšímu rozpracování orgánům finanční správy a ověřuje jejich rozpracovaný obsah a uplatňování při výkonu státního dozoru v praxi,
 • poskytuje v rozsahu své působnosti metodickou pomoc krajským úřadům a autorizovaným osobám,
 • vypracovává příslušné metodické dokumenty pro orgány státního dozoru obcí obsahující doporučené postupy při výkonu státního dozoru a poskytuje jim metodickou pomoc a odborné konzultace,
 • vykonává odborný dozor nad nastavenými kontrolními mechanismy a postupy uplatňovanými orgány finanční správy při výkonu státního dozoru,
 • navrhuje systémová opatření ke zvýšení racionalizace a efektivity kontrolních postupů při zajišťování výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami vykonávaných orgány finanční správy,
 • vykonává přímý výkon státního dozoru nad provozovateli loterií a jiných podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb.,
 • pověřuje autorizované osoby výkonem osvědčování technických parametrů a zpracovává metodiku pro pověřené autorizované osoby na úseku osvědčování sázkových parametrů technických zařízení pro provoz loterií a jiných podobných her,
 • vykonává přednáškovou a školící činnost pro orgány finanční správy, obce, Policejní prezidium ČR a další subjekty,
 • vypracovává a podává trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva týkající se neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb. a zasílá rovněž tato oznámení na vědomí útvaru 2902 za účelem jejich evidence.