Novinky

oddělení 3402 - Právní a metodické

Vytváří koncepce a návrhy právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her a dalších právních úprav v této oblasti, sleduje vývoj právních předpisů ES/EU, provádí jejich analýzy a připravuje podklady...

ilustrace
 • vytváří koncepce a návrhy právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her a dalších právních úprav v této oblasti,
 • sleduje vývoj právních předpisů EU v oblasti loterií a jiných podobných her, provádí jejich analýzy a připravuje podklady a stanoviska z této oblasti pro příslušné útvary ministerstva, spolupracuje se zahraničními regulačními orgány, především s orgány ostatních členských států EU a mezinárodními institucemi (GREF aj.),
 • zpracovává stanoviska k právním předpisům souvisejícím s problematikou provozování loterií a jiných podobných her (např. právní předpisy ve věci správních poplatků, o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 500/2004 Sb., daňové zákony, atd.),
 • stanovuje podmínky pro provozování nových loterií a jiných podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. a souvisejícími právními předpisy,
 • zajišťuje notifikační proces při změně právních předpisů v oblasti loterií a jiných podobných her v ČR,
 • zajišťuje činnost komise pro správní řízení o rozkladech v rozsahu působnosti odboru,
 • vytváří základní koncepce a metodiky systému státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, předkládá je k dalšímu rozpracování orgánům státního dozoru finanční správy a ověřuje jejich rozpracovaný obsah a uplatňování při výkonu státního dozoru v praxi,
 • pověřuje autorizované osoby výkonem osvědčování technických parametrů a zpracovává metodiku pro pověřené autorizované osoby na úseku osvědčování sázkových parametrů technických zařízení pro provoz loterií a jiných podobných her,
 • poskytuje v rozsahu své působnosti metodickou pomoc krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám,
 • vykonává v rozsahu své působnosti přednáškovou a školící činnost pro orgány finanční správy, obce, Policejní prezidium ČR a další subjekty,
 • vypracovává v rozsahu své působnosti příslušné metodické dokumenty pro orgány státního dozoru obcí obsahující doporučené postupy při výkonu státního dozoru a poskytuje těmto subjektům odborné konzultace,
 • vykonává v rozsahu své působnosti odborný dozor nad nastavenými kontrolními mechanismy a postupy uplatňovanými orgány finanční správy při výkonu státního dozoru,
 • navrhuje v rozsahu své působnosti systémová opatření ke zvýšení racionalizace a efektivity kontrolních postupů při zajišťování výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami vykonávaných orgány finanční správy,
 • provádí analytickou a rozborovou činnost, zpracovává ekonomické přehledy provozování loterií a jiných podobných her,
 • vyřizuje v rozsahu své působnosti dotazy a další podání fyzických i právnických osob.