Novinky

oddělení 2902 - Právní zastupování a poradenství

Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou...

ilustrace
 • zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou,
 • zpracovává rozbory rozhodnutí soudů za účelem poskytování právního poradenství věcně příslušným útvarům ministerstva,
 • vyjadřuje se k možnosti využití externích právních služeb v rámci příslušné směrnice ministra financí,
 • zabezpečuje styk ministerstva s advokátní kanceláří, která zastupuje ministerstvo před soudy podle smlouvy o poskytování právní pomoci, v rámci toho zabezpečuje shromažďování, vyhodnocování a předávání podkladů k jednání před soudy a vypracovává rozbory právního a skutkového stavu,
 • vede databázi soudních případů, v nichž advokátní kancelář zastupuje ministerstvo,
 • zpracovává stanoviska k právním problémům ve věci obchodně závazkových vztahů pro potřeby a na základě požadavků ostatních útvarů ministerstva,
 • vypracovává stanoviska k materiálům pro jednání PV ministerstva,
 • poskytuje pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a na jejich žádost v konkrétních případech právní poradenství k řešení závažných právních problémů, které vyplynuly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
 • posuzuje z právního hlediska zvlášť závažné materiály pro ministra, náměstky ministra, samostatné oddělení Kabinet ministra, a jiné útvary ministerstva,
 • zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních souvisejících s činností ministerstva kromě agendy privatizační a agendy po ČKA a SCP,
 • poskytuje právní poradenství a konzultace pro ostatní útvary ministerstva, především pro odbor Strategické společnosti a investiční pobídky,
 • řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u společností s majetkovou účastí státu.