Novinky

odbor 29 - Legislativa a právní služby

Odbor zabezpečuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva...

ilustrace

Odbor zabezpečuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva. Komplexně posuzuje a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, předkládaných jinými ústředními správními úřady v připomínkovém řízení, pokud přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů, a to včetně posouzení jejich slučitelnosti s právním řádem a vyjádření k jejich rozpočtovým dopadům. Zpracovává vyjádření pro ostatní útvary ministerstva v případech týkajících se vztahu právních předpisů, které nejsou v působnosti ministerstva, zejména základních právních kodexů, k finančně právním předpisům, jakož ivyjádřeník řešení závažných právních problémů nastalých při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva.Posuzuje soulad materiálů ministerstva určených k projednání ve vládě, Legislativní radě vlády a jiných poradních orgánech nebo v Parlamentu s právním řádem. Sestavuje Plán legislativních prací ministerstva pro potřeby souhrnného Plánu legislativních prací vlády ČR. Plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů. Zajišťuje metodiku činnosti rozkladových komisí jako poradních orgánů ministra zřizovaných v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a zákonem č. 280/2009 Sb. Zajišťuje redakci, korekturu a distribuci Finančního zpravodaje. Vyjadřuje se k možnosti využití externích právních služeb v rámci příslušné směrnice ministra financí. Zabezpečuje styk ministerstva s advokátní kanceláří, která zastupuje ministerstvo před soudy podle smlouvy o poskytování právní pomoci, v rámci toho zabezpečuje shromažďování, vyhodnocování a předávání podkladů k jednání před soudy a vede databázi těchto soudních případů, vypracovává rozbory právního a skutkového stavu. Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování obchodních smluv, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou. Zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních, předkládá případné návrhy na další postup nebo na ukončení těchto řízení. Vypracovává, podává a eviduje trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva (s výjimkou trestních oznámení týkajících se působnosti odboru Finanční analytický na základě zákona č. 253/2008 Sb. a vypracovávání a podávání trestních oznámení týkajících se neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb.) a uplatňuje práva poškozeného v trestním řízení. Zajišťuje řešení požadavků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci. Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru, informačního centra pro potřeby ministerstva a vykonává metodickou činnost a odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před tuzemskými soudy, tuzemskými rozhodčími orgány, správními úřady a jinými tuzemskými orgány (§ 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb.) a právní stanoviska týkající se právních sporů (§ 13 zákona č. 201/2002 Sb.).