Novinky

samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra

Zabezpečuje protokolární výkon ústavních pravomocí ministra. Zpracovává a vede týdenní časový plán ministra. Vyhotovuje a z organizačního hlediska zajišťuje zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ministra...

ilustrace

Zpracovává pro potřeby ministra jako člena vlády analýzy k odborně politickým problémům. Spolupracuje s odborem Kancelář ministra na administrativním a organizačním zajištění plnění úkolů ministra jako člena vlády. Zpracovává a vede denní a týdenní program ministra a organizačně zabezpečuje realizaci pracovního programu ministra. Zajišťuje a koordinuje v součinnosti s odborem Kancelář ministra, dalšími útvary a OSS konání oficiálních, pracovních a soukromých návštěv zahraničních představitelů u ministra. Podílí se v součinnosti s odborem Kancelářministra na organizaci zahraničních pracovních cest ministra. Zajišťuje přípravu relevantních podkladů pro jednání ministra, vede evidenci příslušné dokumentace a za tímto účelem spolupracuje s dalšími útvary. Ve spolupráci s odborem Kancelář ministra zabezpečuje pracovní styk ministra především s Úřadem vlády ČR, Parlamentem, Kanceláří prezidenta republiky a dalšími orgány a institucemi. Spolupracuje s odborem Kancelář ministra v oblasti komunikace ministerstva s veřejností a se sdělovacími prostředky a dále s odborem Bezpečnost a krizové řízení při řešení krizových záležitostech. Vyřizuje a eviduje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy.

 • zajišťuje a realizuje jednotnou koncepci zahraničních aktivit ministra a náměstků ministra ve spolupráci s MZV a ostatními správními úřady, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a zastoupeními zahraničních diplomatických misí v ČR,
 • zpracovává koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou, zpracovává týdenní přehled zahraničních aktivit ministra a náměstků ministra,
 • podílí se na tvorbě zásad a provádí koordinaci zajišťování diplomatického protokolu ČR,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně zahraniční pracovní cesty ministra a náměstků ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně pro ministra a náměstky ministra program pobytu pro zahraniční partnery a delegace při jejich návštěvě ČR, a to jak na základě oficiálního pozvání ministra, nebo žádosti zahraničního partnera (po předchozím schválení ministrem), tak na základě doporučení MZV a Úřadu vlády ČR,
 • zabezpečuje a koordinuje protokolárně pro ministra a náměstky ministra jednání, pobyt a doprovodný program zahraničních delegací v ČR u akcí multilaterálního či bilaterálního charakteru,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně přijetí zahraničních návštěv, jakož i návštěv vrcholných představitelů ČR u ministra a náměstků ministra a ostatním útvarům ministerstva poskytuje subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
 • vyřizuje a eviduje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy od zástupců diplomatického sboru ČR a od partnerů v zahraničí,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR a v zahraničí,
 • zabezpečuje styk a plnění úkolů vyplývajících z požadavků diplomatického sboru v ČR, jakož i zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s aktivitami ministerstva,
 • zajišťuje protokolárně pro ministra a náměstky ministra všechny ostatní formy mezinárodních styků v zahraničí a v ČR (účast na kongresech, sympoziích a dalších významných akcích),
 • zabezpečuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
 • zajišťuje, jako správce rozpočtových položek pro útvary ministerstva vyřizování žádostí o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění zahraničních návštěv, včetně financování a vedení příslušné evidence a žádostí o poskytnutí dárkových předmětů pro zahraniční návštěvy, včetně nákupu těchto předmětů, jejich financování a vedení příslušné evidence,
 • zajišťuje vyřizování zahraničních hovorů přepojovaných do sekretariátu ministra, a to v pracovní době rozdělené na dopolední a odpolední směny.