Novinky

oddělení 5702 - Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

Metodicky řídí a koordinuje Bezpečnostní politiku MF a kontroluje její aplikaci, zabezpečuje administrativně plnění úkolů vyplývajících z činnosti stálého pracovního orgánu BRS - Výboru pro vnitřní bezpečnost,...

ilustrace
 • metodicky řídí a koordinuje Bezpečnostní politiku MF a kontroluje její aplikaci,
 • zabezpečuje administrativně plnění úkolů vyplývajících z činnosti stálého pracovního orgánu BRS - Výboru pro vnitřní bezpečnost,
 • zajišťuje v rámci ochrany utajovaných informací (OUI) činnosti v oblasti personální, administrativní a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů podle zákona č. 412/2005 Sb. a provádí jejich kontrolu na ministerstvu,
 • posuzuje navrhované koncepce a programy zabezpečení OUI zaváděné v ČR v návaznosti na systémy užívané v členských zemích NATO, EU a státech, s nimiž má ČR uzavřeny dohody; plní úkoly v oblasti OUI vyplývající z mezinárodních smluv; účastní se za ministerstvo podle potřeb plnění úkolů z mezinárodních dohod; spolupracuje s NBÚ v oblasti státního dozoru, vyřizování stížností a rozhodovacího procesu pro ukládání pokut a opatření k nápravě nedostatků,
 • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů, mezinárodních dohod a dalších relevantních dokumentů v oblasti OUI ve všech standardech za resort ministerstva; za resort ministerstva se v oblasti OUI účastní připomínkového řízení,
 • zajišťuje metodické řízení ve věcech OUI v rámci resortu ministerstva,
 • podílí se na zajišťování úkolů krizového řízení při mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost resortu ministerstva; zajišťuje úkoly spojené s řešením mimořádných situací v oblasti OUI v případě vyhlášení pohotovostních signálů; provádí v návaznosti na usnesení BRS č. 260/2002 aplikaci pohotovostních signálů v rámci objektové bezpečnosti ministerstva,
 • plní úkoly za oblast objektové bezpečnosti a OUI v návaznosti na zajištění činnosti KŠ MF,
 • vede v oblasti personální bezpečnosti veškerou agendu o fyzických osobách, které mají přístup k utajovaným informacím; zajišťuje a provádí proškolení těchto osob v oblasti OUI a kontroluje, zda tyto osoby splňují podmínky stanovené platnými právními předpisy; zpracovává a vydává přehledy funkčních míst, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi; spolupracuje při výkonu těchto činností s ostatními útvary ministerstva,
 • zpracovává „personální projekt“ ve smyslu § 72 zákona č. 412/2005 Sb.,
 • připravuje pro bezpečnostního ředitele podklady pro vydání Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle zákona č. 412/2005 Sb.; spolupracuje s NBÚ, BIS, Policií ČR a s dalšími orgány státu v oblasti personální bezpečnosti pro zajištění prověrek stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné podle zákona č. 412/2005 Sb.,
 • kontroluje platnost vydaných osvědčení, provádí poučení k vydaným osvědčením a zpracovává zánik bezpečnostních prověrek stupně utajení Vyhrazené; vydává souhlas ke zvláštnímu přístupu k utajované informaci a připravuje podklady k žádosti pro vydání certifikátu pro cizí moc,
 • vede registr utajovaných informací v oblasti OUI - administrativní bezpečnost (národní a cizí moci), zajišťuje veškerou evidenci utajovaných informací a administrativních pomůcek v rámci ministerstva v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb.,
 • zpracovává za resort ministerstva seznamy utajovaných informací podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb. a navrhuje změny těchto seznamů za resort ministerstva,
 • zajišťuje v oblasti OUI archivní a skartační činnost utajovaných informací na ministerstvu,
 • aplikuje zásady opatření fyzické bezpečnosti dle zákona č. 412/2005 Sb. a zpracovává projekt fyzické bezpečnosti ministerstva ve smyslu § 32 tohoto zákona,
 • zajišťuje OUI v oblasti bezpečnostních a informačních technologií a zajišťuje provoz informačních a komunikačních systémů určených pro nakládání s utajovanými informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb. a dalších právních předpisů,
 • provádí analytickou činnost v rámci vnější a vnitřní bezpečnosti na ministerstvu v návaznosti na plnění úkolů BRS a dále v oblasti OUI,
 • zajišťuje a provádí činnosti objektové bezpečnosti (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové systémy, elektronická kontrola vstupu a mechanické zábranné prostředky) v resortních organizacích; zabezpečuje v rámci ministerstva budování, používání, řízení provozu a integraci těchto systémů do jednotného bezpečnostního systému,
 • zajišťuje fyzickou ostrahu v návaznosti na bezpečnostní standardy a objektovou bezpečnost ministerstva; provádí opatření v rámci ostrahy, ochrany objektů a majetku ministerstva; zajišťuje recepční činnost v objektech ministerstva,
 • metodicky řídí a koordinuje činnosti spojené s vedením agendy „střetu zájmů“ v rámci resortu ministerstva dle zákona č. 159/2006 Sb.,
 • zpracovává resortní koncepce v oblasti požární ochrany a BOZP, koordinuje metodiku vzdělávání v těchto oblastech, v rámci resortu MF zabezpečuje dohledovou a kontrolní činnost na úseku požární ochrany a BOZP,
 • organizuje a metodicky řídí provádění kontroly dle zákona č. 251/2005 Sb.,
 • řídí provádění dozoru v součinnosti s odpovědným útvarem Celní správy nad bezpečnostní práce při výkonu služby u Celní správy podle § 86 zákona č. 361/2003 Sb.,
 • metodicky řídí a organizačně zabezpečuje protipožární opatření na úseku prevence a represe podle předpisů požární ochrany.