Novinky

oddělení 5701 - Krizové řízení

Zajišťuje plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; zajišťuje úkoly krizového řízení při jiné mimořádné situaci...

ilustrace
 • zajišťuje plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; zajišťuje úkoly krizového řízení při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo jeho resortních organizací,
 • administrativně a organizačně zabezpečuje oblast vedení seznamu Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců podle zastoupení organizačních útvarů ministerstva a resortních organizací; projednává s útvary ministerstva a resortními organizacemi, na základě příslušné části Krizového plánu MF, počet funkčních míst útvarů ministerstva a resortních organizací k určení zaměstnanců do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací; požaduje od ředitelů odborů a vedoucích resortních organizací určení zaměstnanců (funkčních míst) do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací; spolupracuje s odborem 30 při rozlišení, která funkční místa ministerstva jsou zařazena do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací,
 • provádí zajištění úkolů ministerstva a koordinaci příslušných útvarů ministerstva a resortních organizací při aktivaci, zaujetí, dočasném užívání a deaktivaci záložních pracovišť ministerstva určenými zaměstnanci ministerstva a resortních organizací,
 • v oblasti krizového řízení zabezpečuje normotvornou, metodickou, koncepční, vyhodnocovací a kontrolní činnost v rámci plnění úkolů krizového řízení uvnitř i vně resortu MF,
 • zpracovává předepsanou dokumentaci Krizového plánu ministerstva a navazující dokumentaci krizového řízení a spolupracuje při tom s MV, MO, ostatními ÚSÚ a dalšími příslušnými orgány,
 • spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady v oblasti krizového řízení, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy a ochrany obyvatelstva,
 • tvoří pracoviště krizového řízení resortu MF a zabezpečuje chod krizového štábu ministerstva, včetně zajištění služeb,
 • zajišťuje a koordinuje účast resortu MF na vnitrostátních a meziresortních cvičeních EU a NATO,
 • spolupracuje s MV při řešení věcných a finančních otázek a komplexních opatření v oblasti Hasičských záchranných sborů a Integrovaného záchranného systému; projednává rozpočtové prostředky pro krizové řízení, včetně prostředků v kapitole VPS a prostředky z fondů a rozpočtů EU,
 • spolupracuje s odborem Kontrola ve věcech zaměření kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení,
 • zabezpečuje agendu pojištění vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb.,
 • zabezpečuje opatření spojená s přípravou ministerstva, resortních organizací a správních úřadů na činnost v oblasti přípravy a řešení krizových situací,
 • spolupracuje s odpovědnými útvary při metodickém řešení situací charakterizovaných jako mimořádná událost podle zákona č. 239/2000 Sb., a při realizaci celostátní koordinace vytváření a rozvoje IS,
 • vykonává na ministerstvu funkci koordinátora činností spojených s řešením mimořádných událostí podle zákona č. 239/2000 Sb.,
 • zajišťuje celostátní koordinaci, metodickou spolupráci a kontrolu se SSHR na přípravě hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • analyzuje mimořádné události na ministerstvu, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, ale není při nich vyhlášen některý z krizových stavů; vede přehled možných zdrojů rizik, rozhoduje o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a dalších prací v souladu s § 6 zákona č. 239/2000 Sb.,
 • zpracovává zásadní věcné podklady pro tvorbu koncepce bezpečnostní a vojenské politiky (systému) a jejich realizaci v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s dalšími útvary ministerstva a MV při zajišťování agendy spojené s přípravou a provedením referenda a voleb v rámci ČR i EU a zodpovídá za vypracování příslušné legislativy,
 • vypracovává v rámci připomínkového řízení stanoviska k návrhům právních předpisů dotýkajících se jeho působnosti,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti,
 • zajišťuje spolupráci s ostatními útvary při přípravě materiálů nebo zpracování stanovisek pro ministra, které se předkládají elektronickou cestou do Bezpečnostní rady státu (eBRS) a předává je odboru Kabinet ministra; vypracovává a připravuje návrhy stanovisek a podkladů k materiálům projednávaným Výborem pro civilní nouzové plánování a Ústředním krizovým štábem.