Novinky

odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo jeho resortních organizací....

ilustrace

Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb. a plní úkoly při hrozící nebo při vzniklé krizové situaci nebo při jiné mimořádné situaci ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo jeho resortních organizací. Podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů a dalších relevantních dokumentů týkajících se působnosti odboru. Zpracovává v rámci připomínkového řízení komplexní stanoviska ministerstva k návrhům právních předpisů souvisejících s věcnou působností odboru, zejména se vyjadřuje k návrhům Výboru pro civilní nouzové plánování, Výboru pro obranné plánování, ÚKŠ, BRS, vlády ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu a Senátu Parlamentu. Zajišťuje účast a obsah činnosti zástupců ministerstva v meziresortních výborech, odborných pracovních skupinách a dalších orgánech krizového řízení ČR. Zabezpečuje součinnost s ostatními útvary při přípravě materiálů do BRS. Zpracovává zvláštní vnitřní předpisy ministerstva týkající se působnosti odboru. Zřizuje Operační středisko Krizového štábu MF (KŠ MF) jako pracoviště krizového řízení k zajištění připravenosti ministerstva na řešení krizových situací. Provádí v oblasti krizového řízení kontrolní činnost v rámci resortu. Zabezpečuje po organizační stránce náhradní (záložní) pracoviště KŠ MF a náhradní pracoviště vedení ministerstva. Zajišťuje činnost Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací. Podílí se na zpracování a realizaci Plánu obrany ČR v působnosti resortu ministerstva. Zabezpečuje činnosti spojené s problematikou objektů důležitých pro obranu státu, objektů možného napadení, subjektů a prvků evropské a národní kritické infrastruktury v působnosti resortu ministerstva a koordinuje v těchto oblastech činnost resortních organizací. Plní úkoly a koordinuje zabezpečení účasti ministerstva a resortních organizací při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení a mezinárodních cvičeních orgánů krizového řízení EU a NATO. Řeší věcnou a finanční problematiku poskytování rozpočtových prostředků z kapitoly VPS. Spolupracuje se SSHR v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Zajišťuje a plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. Řídí metodicky resortní organizace v oblasti ochrany utajovaných informací. Plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v návaznosti na pověření ministra financí. Spravuje archiv utajovaných informací. Řídí metodicky, zajišťuje a  kontroluje plnění úkolů v oblasti požární ochrany a BOZP na ministerstvu a v  resortních organizacích. Provádí inspekci bezpečnosti práce podle zákona č. 251/2005 Sb. a vykonává dozor nad bezpečností při výkonu služby Celní správy ČR podle zákona č. 361/2003 Sb. Provádí šetření pracovních úrazů a navrhuje jejich odškodnění. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje v rámci resortu ministerstva provádění opatření fyzické (objektové) bezpečnosti. Zajišťuje ostrahu objektů ministerstva a recepční službu na ministerstvu. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje aplikaci Bezpečnostní politiky MF. Odpovídá za činnosti spojené s vedením agendy „střetu zájmů“ dle zákona č. 159/2006 Sb.