Novinky

odbor 56 - Interní audit

Odbor zabezpečuje nezávislé a objektivní ověřování, přezkoumávání a vyhodnocování stavu systémů, procesů, kontrolních a řídicích mechanismů ministerstva.

ilustrace

Zabezpečuje nezávislé a objektivní ověřování, přezkoumávání a vyhodnocování stavu systémů, procesů, kontrolních a řídicích mechanismů ministerstva. Ověřuje soulad činností ministerstva s národními právními předpisy a předpisy EU za účelem zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU a zajišťuje roli auditora kybernetické bezpečnosti.. Provádí auditní akce v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., Statutem interního auditu, Manuálem interního auditu, Standardy pro profesní praxi interního auditu a Etickým kodexem Institutu interních auditorů. Předkládá vedení ministerstva pravidelné vyhodnocení plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných na základě provedených auditních akcí, auditů a kontrol. Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 104/2013 Sb. Spolupracuje s  NKÚ, odborem Centrální harmonizační jednotka a s dalšími orgány státní správy ve věcech harmonizace a koordinace metodiky interního auditu ve veřejné správě. Zpracovává na základě podkladů poskytnutých útvary ministerstva odborná stanoviska ve věci nastavení kontrolních mechanismů u činností ministerstva. Posuzuje návrhy právních předpisů týkající se působnosti odboru a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU.